ނިންމުންތައް

ތާރީޚު މައްސަލައިގެ ނަންބަރު ހުށަހެޅި ފަރާތް ރައްދުވި ފަރާތް ނިންމުމުގެ ބާވަތް ކީވޯރޑްސް ތަފުޞީލު
69/VTR/2024 ޙަސަން ޝައުޤީ، ކެމޭލިޔާ، ލ. މާބައިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
54/VTR/2024 އަޒުމީލާ ޙަސަން، ތިބްރޯޒުގެ، ގދ. ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
72/VTR/2024 ޢާއިޝަތު ނަޒްލާ، އައްސޭރި، ނ. ވެލިދޫ ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
61/VTR/2024 ބާރޓްރެމް ބްރެންޓް ޓިޕިންސް، ކެނެޑާ ކެޕިޓަލް މެރީން ސިވިލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
48/VTR/2024 އިބްރާހީމް އަޒްމީ، ހ. މޯހިރު / މާލެ  އެކްސްޕެޑިޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
01/VTR/2023 އަޙްޒަމް ޢާދިލް، ޒެނިތު، ގއ. މާމެންދޫ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
97/VTR/2024 ޢާމިނަތު ޢަބްދުﷲ ޞާދިގު، ބާދިޔާ، ޏ. ފުވައްމުލައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
63/VTR/2024 ޙުސައިން ނިމާލް، ރޯޒްމީޑް، އއ.ފެރިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
51/VTR/2024 އަޙްމަދު ސަޢީދު، ނަރުގިސްއާގެ، ސ. ފޭދޫ އެޗް.އެމް.އެމް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
35/VTR/2024 ޢާއިޝަތު އައިމަން ޢަލީ، މ. މާކުންގެ، މާލެ ކޮރަލް އައިލެންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
38/VTR/2024 އިޙުސާން ޝަފީޤް، ސްނޯބޯލް / ގދ.ތިނަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
50/VTR/2024 ރިފާޒް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްސައްތާރު، ސްރީލަންކާ އަމާނާ ތަކާފުލް (މޯލްޑިވްސް) ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
41VTR/2024 އަޙްމަދު ރިސްވާން، އުދަރެސް / ރ.ވާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
07/VTR/2024 ހުސައިން ނާފިޒް ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
65/VTR/2024 ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ޙަސަން، ސިލްވަރސްޓާރ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
157/VTR/2023 ޢަބްދުއްލަޠީފް ޔޫސުފް، ނީލޯފަރުގެ، ރ. މާކުރަތު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
14/VTR/2024 މިރާއްޖެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ރައުޝަމް ޙަމްދުﷲ، ދޭލިޔާގެ، ބ. ދަރަވަންދޫ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
28/VTR/2024 ޢާއިޝަތު ހުޒުނާ، މއ. ލީވްސް، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
91/VTR/2024 ފާޠިމަތު ނިޒްނާ، ކަށިކެޔޮމާގެ، ގދ. ގައްދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
18/VTR/2024 ޢާއިޝަތު ނީޝާ މުޙައްމަދު ޝާހިދު، ހ. ރަބީޢީމަންޒިލް / މާލެ   މޯލްޑިވްސް މަރކެޓިންގ & ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
47/VTR/2024 އަސްރާރު ޢަބްދުﷲ، ބްލޫބާރޑް، ހއ. މުރައިދޫ         ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-07-04 84/VTR/2024 މޫސާ ޞިއްދީޤް، ނޫރާނީވިލާ، ސ. ހުޅުދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-07-03 76/VTR/2024 އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ހިރުދުމާގެ، ސ.ފޭދޫ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-30 71/VTR/2024 ޑރ. ނަޞްރުﷲ މުސްޠަފާ، މުސްތަރީގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު (ދައުލަތް) ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
80/VTR/2024 މިރުޒާ، ގަހާ، ފ. ފީއަލި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ވަގުތީ އަމުރު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
34/VTR/2024 އާމިނަތު ޙާލާ، މއ. އެނބޫމާ، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
77/VTR/2024 އަޙްމަދު ނަޝާތު، ތަރި، ސ. ފޭދޫ  އެނެކްސް ޓުއާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
46/VTR/2024 އާއިޝަތު ޖެނިފާ (މ. ޏަމްޏަމްގެ/މާލެ) އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
36/VTR/2024 ޒާހިރު އުޘްމާން، ނަދުވާ، ގދ. ގައްދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-07-02 75/VTR/2024 މުޙައްމަދު ޝާހީން ޖީ.ބީ.އެޗް މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
78/VTR/2024 ސާއިދާ ޙަސަން، ރަތްވިލާގެ، ފ. ފީއަލި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
30/VTR/2024 އިބްރާހީމް ޙުސައިން، ފެންކުރި، ށ. މިލަންދޫ އެޗް.އޭ.އާރު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
79/VTR/2024 ޢުމަރު ޒާހިރު (ސަލްޖަމުގެ/ފ.މަގޫދޫ) ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
66/VTR/2024 ޙުސައިން ޙަބީބް ޢަލީ، ޗިޅިޔާގެ، ލ. މާމެންދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
196/VTR/2023 އަޙްމަދު ޖަޒްލާން، ޗާންދަނީމާގެ، ހދ. ހިރިމަރަދޫ ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
195/VTR/2023 އަޙްމަދު ޝަފީޤު، ހަނދުވަރުގެ، ރ. މާކުރަތު ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
10VTR/2024 ޙުސައިން ވަޙީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
13/VTR/2024 މުޙައްމަދު ޝާން، މއ.ވޭސައިޑް / މާލެ ވައި.ޑީ ވަރކްސް (ޔޫސުފް ދޮންމަނިކު) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
29/VTR/2024 ނާޡިމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަބުކެޔޮގަސްދޮށުގެ، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
57/VTR/2024 ރިފާޒް އަޙައްމަދު ޢަބްދުލް ސައްތާރު ، އިންޑިޔާ އަމާނާ ތަކާފުލް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
42/VTR/2024 ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
39/VTR/2024 ވިގްނޭޝް ވީރަޔަން، އިންޑިއާ ގްރެންޖުއަރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޯ. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-25 23/VTR/2024 ޢާރިފު ރަޝީދު، އާލަމް. ގދ. ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
7/VTR/2024 ޙުސައިން ނާފިޒް، މ. ދިންމަނާ / މާލެ  ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮންޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
53/VTR/2024 މިޝެލް ސާބް ޕިއޭރ، ލެބަނަން ވަރނައ ލައު ޑައިވިންގް ސެންޓަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
70/VTR/2024 ދިނޭޝް ސިންގަރަވެލު (އިންޑިއާ) ނޮލެޖް ބުކްޝޮޕް (މުޙައްމަދު ނިޒާރު) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
52/VTR/2024 އާސިފް ފާރޫޤީ، އިންޑިއާ ޑީޕީސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
15/VTR/2024 ޢާޤިސާ ޢަލީ، އައްސޭރި، ނ. ވެލިދޫ ލިންޗް ޕިން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
68/VTR/2024 މަރްޔަމް މާޒިނާ، ށ.މިލަންދޫ، ޕެންޒީހައުސް، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
49/VTR/2024 އިގްނޭޓިއަސް ޖޮބީ މަލިޔަކަލް ސްޓޭންލީ (އިންޑިއާ) އެމެރަލްޑް ރިޒޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
33/VTR/2024 މައުސޫމާ ފާރޫޤް، ކަށިމާގެ، ގއ. ދާންދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
55/VTR/2024 އިޙްސާން، ހީނާމާގެ، ފ. ބިލެތްދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
24/VTR/2024 މުޙައްމަދު ޔޫސުފް، ލިލިއާގެ، ބ.ތުޅާދޫ ރައިސޫލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ / މުލީއާގެ (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
26/VTR/2024 ޢަލީ ޝަނީމް، ދިގުވާނޑު. ކައިރުގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް ފުވައްމުލައް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
40/VTR/2024 މުޙުސިނާ އާދަމްފުޅު، ބްލަޝަމްގެ، ޅ.ހިންނަވަރު ކެޕިޓަލް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
12/VTR/2024 ޔޫސުފް ރަމީޒް، ގުލާބީވިލާ، ތ.ވިލުފުށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
08/VTR/2024 ވަލިއަކުލަމް ބާލަން ސަޖީޝް، އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ކޮލިޓީ ސީފުޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
09/VTR/2024 ލުގީ ޕަނެއްލާ، ޔުނައިޓެޑް ކިންގޑަމް މޯލްޑިވްސް ސެލަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
194/VTR/2023 އަޙްމަދު ރިފާޙް، ހދ. ވައިކަރަދޫ / މަންފާ ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްލަސް/ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
27/VTR/2024 ޢީސާ ޢަލީމް، ދެރަހަ، ލ. މާވަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
02/VTR/2024 ޝައުޒާ އިބްރާހީމް، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
21/VTR/2024 ސުސްމިތާ އަރޮންގް، އިންޑިއާ ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
03/VTR/2024 ޢަބްދުﷲ އަޙްމަދު، ޖޭމުގެ، ރ. މަޑުއްވަރި މަހޯގަނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
16/VTR/2024 ޢަލީ ލަޔާގަތް، އައްސޭރި، ގދ. ފިޔޯރި އަހްމެޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1/VTR/2024 ޢަބްދުﷲ ޝަފީޢު މަޙްމޫދު، މ. ޕޮޕީ، މާލެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
193/VTR/2023 އަޙްމަދު ނާޞިރު، އަލުއިމާގެ، ހއ. މާރަންދޫ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
22/VTR/2024 ޢާއިޝަތު އާދަމް، ރިވެލި، ރ. އަލިފުށި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަސް އަނބުރާ ގެންދިޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
05/VTR/2024 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ފ.ނިލަންދޫ / ބޯގަންވިލާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
19/VTR/2024 އަފްޞަލް މުޙައްމަދު، ބަގީޗާގެ / ގދ. ވާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
188/VTR/2023 ފާޠިމަތު ނިހާ، ސްޓާރވިލް، މާލެ ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
159/VTR/2023 އަޙްމަދު ވަސީމް, ވިންޓަރ، ށ.މަރޮށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
186/VTR/2023 ޝޭޚާރު ޝަރުމާ / އިންޑިއާ އާދަމް ފިރުޝާން (ޖެލީ)، ހ.ގާރޑެނިޔާ / މާލެ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
10/VTR/2024 ޙުސައިން ވަޙީދު. ރެސްޓްވިލާ، ސ.ހިތަދޫ ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
190/VTR/2023 ދޫދްނަތު އަދި އިތުރު 26 ފަރާތް އަލިތޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
08/VTR/2023 ޕްރީތީ އަލަޔަމާނީ، އިންޑިއާ އޭ.އެމް.ޑީ.ސީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
5/VTR/2024 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ބޯގަންވިލާ، ފ. ނިލަންދޫ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
163/VTR/2023 ރަވާޙަތު ޢަބްދުﷲ މޫސާ، ހ.ކޮތަރިވިލާގެ، ކ.މާލެ ސީ.ޑީ.އެލް އެޗް.ބީ.ޓީ އޯޝނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
10/VTR2024 ޙުސައިން ވަޙީދު، ރެސްޓްވިލާ، ސ. ހިތަދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
198/VTR/2023 ޝަމީމް ސަލީމް. ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1661، ކ.މާލެ ބީހައިވް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
11/VTR/2024 ޢަލީ ޒަހީން، ޝާރާޒް، ބ. ގޮއިދޫ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-07-03 06/VTR/2024 އަޙްމަދު އިސްމާޢީލް، ، މއ. ހިންނަވަރު، މާލެ ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
166/VTR/2023 އާޠެފް މުޙައްމަދު އެލެކްސަންދަރަނީ، މިސްރު ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
179/VTR/2023 އަމާން މުޙައްމަދު ނަޖީބު، ރ. އިނގުރައިދޫ / ހަޒާރުމާގެ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
04/VTR/2024 ފާޠިމަތު ނަފާޝާ، ހޯދަނޑު. އޮށަނިމާގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
183/VTR/2023 ކްރިސްޓަލް ޓިއެރާ މޮރަލްސް، ފްލިޕިންސް ސެލޫން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
199/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޝިމާޙް ޢަބްދުﷲ، ގ. ޕޫލްކިނާރާ، މާލެ ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
185/VTR/2023 ޢަލީ ޞަބާޙް  އަޙްމަދު، ގ. ފިނޮޅު، ކ. މާލެ ޓޯޓަލް ފިޓްނެސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
180/VTR/2023 އަޙްމަދު ފަރުހާން، ޖަނބުރޯލުގަސްދޮށުގެ، ލ. ފޮނަދޫ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
176/VTR/2023 ރިޟްވާން ޢަލީ، ހުދުމާ، ހދ. ހަނިމާދޫ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
161/VTR/2023 އަދުހަމް ޢަބްދުﷲ، ގއ. ގެމަނަފުށި / ދިލްބަހާރުގެ ޑްރިފްޓްވުޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
167/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޝަރީފް، މއ. މެކްސިކޯ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
182/VTR/2023 އަލީ ވަޖީހު، ގިރިޓީގެ، ހދ.ވައިކަރަދޫ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-13 184/VTR/2023 ޒިޔާދު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިން، ދަޑިމަގު. ފަތަޙަ / ޏ. ފުވައްމުލައް ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (ޕވޓ) ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
164/VTR/2023 ޝަޒްމާ ތައުފީޤޤ، ހ. އޯޝަން ޝޭޑް، މާލެ ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
149/VTR/2023 މުޙައްމަދު ރާޒީ، މިނިވަންހިޔާ / ހއ. މުރައިދޫ ޖާރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
177/VTR/2023 އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ހައްވާ ފަޔާޒާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
165/VTR/2023 ކަލައިސެލްވި ކަރުޕައްނަން ޓޮޕް ސްޓީލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
178/VTR/2023 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ހ. ހަލަވެލިގަސްދޮށުގެ، ކ. މާލެ ވެލިގާ ހާޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
46/VTR/2023 ވިކާ ޕުޓްރީ ރަސަންތީ ސްޓާރ ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
45/VTR/2023 ނި ވަޔާން ކްރިސްމަޔާނީ ދަ ބިގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
187/VTR/2023 ނި ކަޑެކް ނީލާ ނޮވިޓާ ސާރީ ދަ ބިގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
192/VTR/2023 އާމިނަތު ނަޝްވާ ހަމީދު ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
145/VTR/2023 އަޙްމަދު އަފްރާހް، ތުނޑި. ފެހިފަތް، ލ. ގަން އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
151/VTR/2023 އަޙްމަދު ޝާފިއު، ނިޔަދުރުމާގެ، ހއ. ތުރާކުނު ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
243/VTR/2023 މޫސާ ރަމީޒު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5881 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
150/VTR/2023 ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަލީ، ދުނބުރިމާގެ، ދ. މީދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
191/VTR/2023 އާމިނަތު ނަޝްވާ ޙަމީދު، ހ. ހިރިފިނޮޅު / ކ. މާލެ ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
156/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ ރިޔާޟް، މޫނިމާވިލާ، ސ. ފޭދޫ ކެނެރީސް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
142/VTR/2023 ފަރީދާ އަބްދުއްރަޙްމާން، ޖަންބުގެ / ވ. ރަކީދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
197/VTR/2023 ޙަސަން ޚަލީލު، ހ. ލޮބީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
169/VTR/2023 ޢަބްދުއްސައްޠާރު ރިފާޒް އަޙްމަދު، ސްރީލަންކާ އަމާނާ ތަކަފުލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
189/VTR/2023 ފާޠިމަތު ޝަމްވީލާ، ނޫރާނީހިޔާ / އއ. ހިމަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-01-22 160/VTR/2023 މޫސާ އިބްރާހީމް، ދިލްކަޝްގެ، ލ. ކަލައިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
174/VTR/2023 މަރްޔަމް ސަޢީދު، ފެހިވިނަ / ރ. މަޑުއްވަރި އިންޠިޤާލީ އިންޞާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންސްގެ އޮފީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
173/VTR/2023 ނަޖުމާ އަހްމަދު، ދިގުވާނޑު. ލީކުވިލާ / ޏ. ފުވައްމުލައް އިންޠިޤާލީ އިންޞާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންސްގެ އޮފީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
172/VTR/2023 މަރްޔަމް ނިހާޔަތު، މ. ތާޖު / މާލެ އިންޠިޤާލީ އިންޞާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންސްގެ އޮފީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-30 139/VTR/2023 އިބްރާހީމް ނިއުޝާދު، ދުންފިނީގެ، ބ. ތުޅާދޫ އިތާފުށި އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-05-30 148/VTR/2023 މިންވާލް އިބްރާހީމް، ގ. ތޫތުމާ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
104/VTR/2023 ޑރ. ޙައްވާ ނީނާ ޢަލީ، މ. ހެސްޕަރެސް، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-30 152/VTR/2023 މުޙައްމަދު ނާޒިޙް، ލޭނާރު / ނ.މަނަދޫ ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
181/VTR/2023 މަހެންދްރާ ސިންގް(P9194642)  އާއި އިތުރު ދެފަރާތަކުން (އިންޑިއާ) ޔުނިކް ޗޮއިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
155/VTR/2023 ޙަސަން ޤާސިމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14061 ރެއިންޓްރީ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
154/VTR/2023 ހަފްޡަތު އަޙްމަދު، ކިނާރާ، ގދ. މަޑަވެލި ބިގް ފިޝް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
143/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޖައިލަމް، ހ. ސާރޯކުގެ-01، ކ. މާލެ ދިވެހި އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
168/VTR/2023 މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ނޫރާނީގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް، ނޫރާނީގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
147/VTR/2023 އިބްރާހީމް ދިލްޝާދު، ހަނދުވަރު، ސ. ހިތަދޫ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
162/VTR/2023 އަޙްމަދު ޝަރަފް، ފަރެސް އަވަށް. ތްރީސްޓަރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
141/VTR/2023 މެލޭޝިއާ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ކެވިން ޖޯޖް ތެސެރިއާ ކެނަރީސް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
171/VTR/2023 ނަޖުމާ އަޙްމަދު އާއި އިތުރު 9 ފަރާތެއް އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮޕީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
128/VTR/2023 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޒެން ރިސޯޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
136/VTR/2023 ރިޗާރޑް މަރސެލް ޑޭވިޑް ، ޕުރޮކް 2 / ފިލިޕީންސް މެކްސްކޮމް ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
144/VTR/2023 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު. ރސ 1542 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
158/VTR/2023 ނަޖީބާ މޫސާ، ގ. އޮއިކުރި، ކ.މާލެ އަޙްމަދިއްޔާ އިންޓާނޭޝަނަލް ސްކޫލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
153/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، ފެންފިނިގެ / ހއ. ހޯރަފުށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
124/VTR/2023 މުޙައްމަދު އަބޫ ސަލާމް، ބަންގްލަދޭޝް ބްލެކް ހޯކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
133/VTR/2023 މުޙައްމަދު ރަޢީފް، އަސްރަފީގެ / އދ. މަހިބަދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
125/VTR/2023 މައުސޫމް ޙަސަން، އަލުވިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ އަންގިރި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-30 121/VTR/2023 ލީނާ އިވަނޯވާ ހްރިސްޓޯވާ، ބަލްގޭރިއާ އެން-ރޭންޖް (ނާޒިޔާ މުޙައްމަދު) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
140/VTR/2023 ދީނަދަޔަލު ސެންތިލްކުމާރު، އިންޑިއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
111/VTR/2023 ހަސަން ޚަލީލް، ހ. ލޮބި، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
112/VTR/2023 ޢަލީ ނަޞީރު، ލިރުޝާ، ހއ. ދިއްދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
95/VTR/2023 މުޙައްމަދު އަފްރާޙު، ސޫރަޖު، ހދ. ކުރިނބި ބްރައިން ކޮރަލް އިންވެސްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
135/VTR/2023 އަޙްމަދު ނަބީލު، ހަޑިކެޔޮގެ، ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
131/VTR/2023 ޢަބްދުލްމަޖީދު ޙުސައިން، ހދ. ނައިވާދޫ، ކަރަންކާގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
137/VTR/2023 ޒުނައިރު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ފިނިހިޔާގެ، ތ. ވިލުފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
138/VTR/2023 މުޙައްމަދު ނާޞިރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 1755، މާލެ އޯޝަން ބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
134/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޝަޒްމީން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13436 / މާލެ އާއި އިތުރު ތިން ފަރާތް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
129/VTR/2023 ޙުސައިން ނާފިޢު، މަތިމަރަދޫ. ނޫވިލު، ލ. ގަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
126/VTR/2023 ހުމްބާރތޯ ފްރޭންކް ރޮޑްރިކުއޭޒް ޕެރޭޒް، ސްޕެއިން އެމިސެލާ އެސް.އޭ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-03-03 114/VTR/2023 ޝިފާޒް މުޙައްމަދު، ގއ. ދާންދޫ / ލަކީހޯމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
116/VTR/2023 ފާޠިމަތު ޚަތުމާ، އަޅިވިލާގެ، ލ. ފޮނަދޫ ސިވިލް  ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
117/VTR/2023 ޠުރާބް ޢަލީ، ބަންގްލަދޭޝް ހޭންޑީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
245/VTR/2023 އަޙްމަދު ޝަރީފް، ސޯސަންގެ، ސ. ހިތަދޫ އެގްރޯ ނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
103/VTR/2023 ނާސިޙާ ޢަލީ، ބަލްސަމް، ސ.ހިތަދޫ މިއާންޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
110/VTR/2023 މިޒްނާ އާދަމް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 2-3-09، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
61/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު، ތުނޑި. ނަޞްރުވާދީ، ލ. ގަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
97/VTR/2023 އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު 2932، ކ.މާލެ ބްރެނިއަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-10-29 12/VTR/2023 ޞަފްވާ ވާފިރު، ނޫރަންމާގެ / ގއ. ދާންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
113/VTR/2023 އަޙްމަދު އާދަމް، ތުނޑި. މޯނިންގހައުސް / ލ. ގަން ހަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ ސްކޫލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
118/VTR/2023 އިދުރީސް ހާރޫން، މުކުރިމަގު. އަލިވާގެ / ލ. ގަން އިސްމާޢިލް ރަޝީދު ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
92/VTR/2023 ޢަލީ ޢަބްދުއްރަޙީމް، ބަހާރީވިލާ / ހދ. ހިރިމަރަދޫ އެކުއަޓިކް ވެންޗާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
122/VTR/2023 އާމިނަތު ޝަކީބާ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 164-2-03 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
73/VTR/2023 އަޙްމަދު ޤާސިމް، ވާރޭަވިލާ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
127/VTR/2023 ޢަރީޝް ޢަދުނާނު، މުކުރިމަގު. މޫންލައިޓް، ލ. ގަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-30 170/VTR/2023 ދީނަދަޔަލު ސެންތިލްކުމާރު (އިންޑިއާ) ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
88/VTR/2023 އުސްމާން ސަމީރު، ނޫވިލާގެ، ލ. މާވަށް ލެއިޝަރ ފްރޮންޓިއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
115/VTR/2023 އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން ސްކައި ވަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-12-11 90/VTR/2023 މުޙައްމަދު މުންޠިމް މުޞްޠަފާ، އެމަރަލްޑް ސޭންޑް / ސ. ހިތަދޫ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
102/VTR/2023 ހުސައިން ކައުޘަރު، ތެމާ / ތ. ގުރައިދޫ ބޮން ފްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-02 105/VTR/2023 ޕްރަބު ޕޮނަޕަން، އިންޑިއާ ޓޮޕް ސްޓީލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
56/VTR/2023 ފާޠިމަތު މުޙައްމަދު ދޮނަކުޅި އިންވެސްޓްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-10-12 68/VTR/2023 ޢާއިޝަތު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ނަސީމީވިލާ / ށ. މިލަންދޫ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
101/VTR/2023 އެލުމަލައި ގޮވިންދަސާމީ އަދި ސެލްވަކުމާރު ގަނެސަން މާބަލް ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
120/VTR/2023 އިސްމާޢީލް ޒަބީޙް، ޣާޒީމަގު / ނ. މިލަދޫ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ  ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
119/VTR/2023 ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބްރާހީމް، ނެލިވަރު، ބ. އޭދަފުށި ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-08-29 83/VTR/2023 އިބްރާހީމް މޫސާ، އަތިރީގެ / އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
51/VTR/2023 ޢައިޝަތު ޒީން ޝިރާޒް، ގ. ރަންކޮކާވިލާ، މާލެ ލަކްސް އިންވެސްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
96/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޙުސްނީ، ވާދީގެ، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-16 87/VTR/2023 ސުހައިދާ އިބްރާހީމް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-09-26 123/VTR/2023 އާދަމް އަސްފާން، ވާރޭވިލާ، ލ. މަވަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
80/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު ފުޅު މޯޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
60/VTR/2023 މުޙައްމަދު މަޙްމޫދު ވިލާ އެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-29 182/VTR/2019 ޢަބްދުﷲ ފާއިދު, ހ. މާފާގާ، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2019-08-19 181/VTR/2019 74-3-07 ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ،(A032690) ޢަލީ ޝަރީފު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-29 180/VTR/2019 ާބިޙް މުޙައްމަދު (A056838)، އަނބުގަސްދޮށުގެ، ތ. ވިލުފުށި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
99/VTR/2023 ޑރ. ހައްވާ ނީނާ ޢަލީ، މ. ހެސްޕްރެސް، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
100/VTR/2023 ދިނޭޝްކުމާރު ނަގަރާޖް އަދި އިތުރު ދެ ފަރާތް ނެކްސްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
91/VTR/2023 އަޙްމަދު ނަބީލް، ހަޑިކެޔޮގެ، ސ. ހިތަދޫ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
67/VTR/2023 ޝައިމާ ލަޙްބާބީ، މޮރޮކޯ ޓޮމްލިންސަން އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
85/VTR/2023 ޝަފީޤާ ނަޢީމް (ބީޗްސައިޑް / ފ. ނިލަންދޫ) ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
79/VTR/2023 މޫސާ ރަމީޒު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 5881، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-08-06 108/VTR/2023 ޙުސައިން ހަލީމް ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްތައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-12-27 109/VTR/2023 ޢަބްދުލްއަޒީޒް އަޙްމަދު / ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7831 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
86/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ ޚާލިދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
175/VTR/2023 ސަރކޯ އޮޓޯ، ޖަރުމަން ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
239/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، މ. ރީޒަން، މާލެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-30 70/VTR/2023 ބްލަޑް އޮރެންޖް އެލް.އެލް.ޕީ މަރިޔަމް ޝުހައިދާ، ވީވާ / ޅ.ނައިފަރު ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
98/VTR/2023 ފަޟްލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް. ގ. ޖިންޖަރވިލާ، މާލެ އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
106/VTR/2023 ފަހީމް ޚާން އަދި އިތުރު 3 ފަރާތެއް ވޯލް މާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
107/VTR/2023 ފާޠިމަތު ރިޝްމާ ނ. މިލަދޫ / ފެހިވިލާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
44/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ އާމިރު، އެލްސިއޯން، ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮލިއުޝަންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
69/VTR/2023 ޑރ. ހައްވާ ނީނާ ޢަލީ، މ. ހެސްޕްރެސް، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
58/VTR/2023 ވިއަނޭ ސައިލޭޝް މޮނިސް ޖޯރޖް (އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް) ޖޭ.އެން.އާރު ސަރވިސަސް އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
49/VTR/2023 އިސްމާޢިލް އަދުޙަމް، ގ.ނިލަ،ކ.މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
81/VTR/2023 އިބްރާޙީމް އުތްމާން،ނޫމަތީ،ޅ.ކުރެންދޫ ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
84/VTR/2023 އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ހިޔަލީގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-01 94/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙީމް، އޭނާޒް، ބ. ދަރަވަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
249/VTR/2022 ރާފިޢު ޖަމީލު، ޖަޒީރާ، ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
27/VTR/2023 ތ. އޮމަދޫ، ރެޑްރޯސް، ޙައްވާ ޘަނާ ޝަމީމް އާއި އިތުރު 2 ފަރާތެއް އެން.ބީ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
55/VTR/2023 ޢަލީ ޒިޔާން، އދ.ދިގުރަށް އެރާއިވާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-01-21 75/VTR/2023 މުޙައްމަދު ހުމާމް އަޙްމަދު. މއ. ސީބްރީޒް / މާލެ ވަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
66/VTR/2023 މުޙައްމަދު ފައިސަލް، ދޮންގެތިމާގެ، ރ.ރަސްގެތީމު އައިލެންޑަރސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
93/VTR/2023 އަޙްމަދު ޚަލީލް، ބްލޫހައުސް، ހދ. ވައިކަރަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-05-30 72/VTR/2023 އަޙްމަދު ޙުސައިން،ޙަޞްރުމާގެ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
65/VTR/2023 އިބްރާހީމް ޔޫސުފް، ތީރު، ބ.ހިތާދޫ ނަފު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-03-04 37/VTR/2023 ޙުސައިން މަޝްކޫރު، ސްނޯރޯޒް، ސ. ހިތަދޫ ސައުތްޕާމް ރިސޯޓު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
162VTR/2022 އެޑްގާރ ބްރޮން އެޑްވިންޖަޔަރާޖް ޖަނިސެބެސިދަ އޭ.ޑަބްލިއު. މެޑްޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
41/VTR/2023 ވިސާލު މޫސާ، އަންނާރުގަސްދޮށުގެ، ކ. ކާށިދޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވާރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
64/VTR/2023 ޢަލީ ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 02-ޖީ-98 އޭ.ޖޭ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
76/VTR/2023 މަސުމް ބެއްލާލް އާއި މުޙައްމަދު ޔޫސުބް ޢަލީ (ބަނގްލަދޭޝް) ޢައިޝަތު ރަޝީދާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-07-23 53/VTR/2023 ޙުސައިން ޙަލީމް، އަލިތަރި / ށ. ޅައިމަގު ލެއިޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
74/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޝައިމަން އާދަމް ސަލީމް، ކެޕްރިކޯން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
82/VTR/2023 އަނަންޑުރައި މަޔަވެލް އަދި އިތުރު އެއް ފަރާތެއް. އިންޑިއާ އެޓޯލް އާރކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
43/VTR/2023 ޝަބޫ ޝަޖާހާން / އިންޑިއާ ޔޮޓް ޓްއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
34/VTR/2023 މުޙައްމަދު ނިޔާޒު، ބާންސާގެ، ސ. ހިތަދޫ ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-01-18 62/VTR/2023 ޣާނިމް ސަލީމް، ޝަބްނަމްގެ / ކ. ކާށިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-13 59/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން މޫސާ ކިންގްސްޓަން ހޯލްޑިންގްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2013-10-29 78/VTR/2013 ޢަލީ އަޙްމަދު، މުގޫ، ލ.ހިތަދޫ ސައުތު ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-10-19 54/VTR/2023 ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 6393 މޯލްޑިވްސް ޕެޓްރޯލިއަމް ލިންކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
71/VTR/2023 ފަރީޝާ އާދަމް، ނ. މިލަދޫ / އަލިހާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
78/VTR/2023 ޙުސައިން ޝިހާމް، ރ. އުނގޫފާރު / ޖަވާހިރުމާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
28/VTR/2023 އެމްޑީ ސެރޮކެޓެލް އިސްލާމް އާއި އިތުރު 10 ފަރާތް ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
29/VTR/2023 އަބޫ ސަލާމް، ބަނގްލަދޭޝް ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
30/VTR/2023 އެމްޑީ ރަޖިބުލް އިސްލާމް، ބަނގްލަދޭޝް ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
31/VTR/2023 ސެވަރިން ނެތަލީ ކްލޫ، ފްރާންސް ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
32/VTR/2023 ކަމާލް، ބަނގްލަދޭޝް ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
33/VTR/2023 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ސަންލައިޓް، ހއ. ބާރަށް ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
8/VTR/2023 ޕްރީތީ އަލަޔަމަނި، އިންޑިއާ އަޒްމީ-ނައީމް މެޑިކަލް އެންޑް ޑައިގްނޯސްޓިކް ސެންޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-05 42/VTR/2023 މައިސާ ޢަބްދުލްވާޙިދު، ހުސްނޫގެ / ހއ. ފިއްލަދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
23/VTR/2023 އަޙްމަދު މާޖިދު، ދަޑިމަގު. މުރަކަ، ޏ. ފުވައްމުލައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-12-04 19/VTR/2023 އަރުފައު އަޙްމަދު، މިސްކިތްމަގު. ހުދުވެލި / ޏ. ފުވައްމުލައް މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
16/VTR/2023 އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޤާސިމް، ރަންކޮކާގެ، ގއ. ކޮލަމާފުށި މޯލްޑިވިއަން ބޯޓް ކްރޫސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
216/VTR/2023 މުޙައްމަދު ޝިރުހާން، ހ. އެރޯމާ، މާލެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-25 35/VTR/2020 އަލީ ހަސަން އަންގިރި ރެޒޯޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2013-08-18 195/VTR/2012 ޢަލީ ޢާޡިމް، ފުނަމާގެ، އދ.ހަންޏާމީދޫ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
09/VTR/2023 ޙުސެއިން ފަޠީން، މ. ޚޫރުޝީދުއާބާދު، މާލެ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
38/VTR/2023 އާދަމް އިސްމާޢީލް، ހ. ޝާރކް / މާލެ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-26 21/VTR/2023 ޝަހުދާ އަޙްމަދ، ގަހާ / ދ. މީދޫ ޑްރީމް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-18 48/VTR/2023 ސުހައިދާ އިބްރާހިމް، މއ. ރަބީޢުގެ، މާލެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ (ދައުލަތް) ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
39/VTR/2023 ޢާއިޝަތު ޝައްމާ، ކެނދިކޮޅު.މަނަސް، ރ. ކެނދިކުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-07-04 22/VTR/2023 މަރްޔަމް އަރޫޝާ، ތުނޑި. ހިތްވަރުގެ / ލ. ގަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 04/VTR/2023 އަޙްމަދު ފަހީމް، މިރުސްމާގެ، ގދ. ގައްދޫ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-22 35/VTR/2023 ފާތިމަތު ރަފްޢާ ޢަބްދުއްރައޫފް، މއ. ޔުމްނު / މާލެ އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލްއެލްޕީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-08-03 14/VTR/2023 ޢާއިޝަތު ސުހައިލާ ޢިމާދު، ނޫމުރަކަ، އއ. އުކުޅަސް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 261/VTR/2022 މަރްޔަމް ނަޔާޝީން، ގ. ޗަމަން، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 20/VTR/2023 ޢާއިޝަތު ސާމިޔާ، މ. ޠާއިފް، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
47/VTR/2023 ބައްޓިނި ނަރަޝިމްހާ، އިންޑިއާ ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
50/VTR/2023 ވިނޯޑު ޕްރާޖަޕަޓީ އާއި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ޖާހް އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-07-31 241/VTR/2022 މުޙައްމަދު އާދަމް. އޮމެގާ / ގދ. ތިނަދޫ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
252/VTR/2022 އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 6800 ފިއުލް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-10 263/VTR/2022 އެމް.ޑީ ޖީނުއްދިން މިއާ، ބަންގްލަދޭޝް ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
15/VTR/2023 ޙުސައިން ނިޡާމް، މައިނާއާގެ، ސ. ފޭދޫ ޖަލްބޫޓް މެރިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
254/VTR/2022 އިޙްސާން ޝަރީފް، ހ. އޯކިޑް، މާލެ މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-05 5/VTR/2023 ހަމްދޫން މުޙައްމަދު، މާއޮޅު / ބ. ތުޅާދޫ ކްލިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 3/VTR/2023 ޙާޝިމް އައްބާސް، ހުވަދުގެ، ގއ. ކޮނޑޭ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-28 10/VTR/2023 ޢަލީ އަފްރާޟް، ބެސްޓްހައުސް / ހދ. ހަނިމާދޫ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
07/VTR/2023 ޗަމިންދަ ރޮޑްރިގޯ ކުރުއްޕި އަރައްޗިގެ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-19 13/VTR/2023 އިލްޔާސް އާދަމް، ކ. ހުރާ، ހުރަވީހިޔާ ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-01-24 26/VTR/2023 އިސްމާޢިލް ޝައުކަތު، ރަށްދެބައިމަގު، ސ. މަރަދޫފޭދޫ ލެޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-03-20 218/VTR/2022 ޙަސަން އިޔާދު، ގ. ރަތްގައު / މާލެ ރޭޑިއަންޓްހީޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-10-12 262/VTR/2022 މުޙައްމަދު ނަސީމް، ނޫރާނީވިލާ / ހއ. ބާރަށް ޓެގް އެފް އެންޑް ބީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 06/VTR/2023 ހުދާ އަޙްމަދު ނިޒާރު، މ. ޓޯވް ސީޕްރިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 18/VTR/2023 ނަސްރާ ޢަލީ، މ. ފޮނިހެލެބެލިގެ / މާލެ ޕްރިމިއަރ އިންޝުއަރެންސް ބްރޯކަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-12-21 259/VTR/2022 ތަހުމީލާ އިބްރާހީމް، ކޮންކީލިޔާ، ވ. ފެލިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-13 25/VTR/2023 ޕަމެލާ ލީ މެއިނާ އެފް ޒީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-13 24/VTR/2023 ނިކޮލަސް މައިކަލް ހިއު މޭސަން އެފް ޒީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 264/VTR/2022 ޙުސައިން ޞަލާޙް، ގ. ޗާންދު، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޓް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
89/VTR/2023 އަޙްމަދު ޖިހާދު، މުނިޔާގެ، ހއ. ކެލާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
17/VTR/2023 އިބްރާހީމް ޔޫސުފް، ރަތަފަންދޫގެ، ޅ. ނައިފަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 1/VTR/2023 އަޙްޒަމް ޢާދިލް، ޒެނިތު، ގއ. މާމެންދޫ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-15 255/VTR/2022 އިބްރާހީމް ވިސާމް، ހީނާމާގެ / ލ. ދަނބިދޫ ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 256/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޔާނިޢު ޝިޔާމް ދަ ޑޯސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-02-27 240/VTR/2022 ވައްޕަލަ ސުރެންދުރަން މެނަން އެފް.ޖޭ.އެސް އެސޯސިއޭޓް އެލްއެލްޕީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
239/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، މ. ރީޒަން، މާލެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-10-09 260/VTR/2022 ޑޮކްޓަރ ޙުސައިން ފާއިޒް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 1325 / މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 258/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ މިޢުވާން ޝަރީފް، މއ. ބްލޫފްލާވަރ، މާލެ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 205/VTR/2022 ފާޠިމަތު ޚަތުމާ، އަޅިވިލާގެ، ލ. ފޮނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-25 257/VTR/2022 މުޙައްމަދު ރަފީޤު، މޯރާ، ގއ. މާމެންދޫ ނޯތް ކޯސްޓް ކޮންޓްރެކްޓަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-10-26 253/VTR/2022 އާމިނަތު ޝާނާ، އަތީނާ، ސ. ހިތަދޫ ހަކަތަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 195/VTR/2022 މުޙައްމަދު އަޒުވަރު، ފިނިހިޔާގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 247/VTR/2022 ކަޑެކް އަރިސްތާ ދިވްޔަންތީ، އިންޑޮނޭޝިއާ ސްޓާރ ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-02-27 248/VTR/2022 ވަޔާން ސްރީ ދޭވީ ވިޔަންތީ، އިންޑޮނޭޝިއާ ދަ ބިގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 222/VTR/2022 ޑައިޖާދު ނީރާޖް ސަޝިކާންތް، އިންޑިޔާ މޯލްޑިކެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 221/VTR/2022 އެމްޑީ އިބްރާޙިމް ރަޒޫ، ބަނގްލަދޭޝް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 170/VTR/2022 އާމިނަތު ސަނޫހާ، ރެޑްރޯސް، ތ. އޮމަދޫ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 233/VTR/2022 މިޒްނާ އާދަމް، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 2-3-09، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 183/VTR/2022 މަރްޔަމް ޝަހުމާ ނަޢީމް، ވޭވްސް، ނ. ވެލިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-14 207/VTR/2022 މުޙައްމަދު ސިނާޒް، އުދަ / ޏ. ފުވައްމުލައް އޭ.ވީ.އެސް ކާރގޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-05 244/VTR/2022 މުޙައްމަދު މޫސާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7951، މާލެ ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-02 216/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝިރުހާން، ހ. އެރޯމާ، މާލެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-02 232/VTR/2022 އާމިނަތު ސަމާޙަތު އިބްރާހީމް، މރ. ތުނޑުރިޔާ، މާލެ ރިޔަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-26 236/VTR/2022 އަހްމީމް ފާރިޝް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8345، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 245/VTR/2022 އަޙްމަދު ޝަރީފް، ސޯސަންގެ، ސ. ހިތަދޫ އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-23 238/VTR/2022 އެމް.ޑީ އަބޫ ތަހެރް، ބަންގްލަދޭޝް ޔޮޓް ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 30/VTR/2021 އާމިނަތު ރަޝީދާ، ނޫރުވާދީ / ސ. ހިތަދޫ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-22 237/VTR/2022 ޙަސަން  ޙަލީމް، ގ. ރޯމްގެ / ކ.މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް   ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-30 226/VTR/2022 މިޒަނުރް ރަޙްމާން، ބަންގްލަދޭޝް ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް    ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-08-24 250/VTR/2022 ޑރ. އިބްރާހީމް ޝިޔާމް، މ. ކަފިޔާވިލު / މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-02 243/VTR/2022 މޫސާ ރަމީޒު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5881 / މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-15 246/VTR/2022 ޢަލީ ވަޙީދު، ވެނީލާގެ / ފ. ނިލަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
229/VTR/2022 އިބްރާހީމް ޢަލީ، މއ. ޢަލީހައުސް، މާލެ އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-18 251/VTR/2022 ޑރ ވައެލް އިބްރާހީމް އަވާދް އެލްގެޒަރީ، މިސްރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-20 163/VTR/2022 ޙުސައިން ޝިހާން، ގ. އެންޓަރޓައިން / މާލެ އާރު.ކޭ.އެލް ފްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-04 234/VTR/2022 އިބްރާހީމް ޤާސިމް، އެންދެރިމާގެ، ހއ. ތަކަންދޫ ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދު ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-02-26 219/VTR/2022 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7831 / މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓޮންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-05 213/VTR/2022 އިސްމާޢީލް ޒާހިރު، ގުލްހަޒާރުގެ / ފ. ނިލަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޥަޝަމް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-07 225/VTR/2022 ޙުސައިން ޢަލީދީދީ، ވިކްޓޯރިއާ / ގއ. ވިލިނގިލި ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-08 235/VTR/2022 ޙުސައިން މުބީން މުޙައްމަދު، ގ. ހާލަމް / މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-11 227/VTR/2022 ޙުސައިން މުނައްވަރު، ޔެލޯސި / ގދ. ގައްދޫ އަހްމެޓް އައިޑެނީޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
223/VTR/2021 ޑރ. އިބްރާހީމް ވައޭލް އަވާދް އެލްގެޒަރީ، މިޞްރު ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-29 210/VTR/2022 ފިރާޒް މުޙައްމަދު، މާލެ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 1/4/2012 އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-14 230/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2019-10-17 75/VTR/2019 ޙުސައިން ޠަލާލް، ޕެރިސް، ށ. ކަނޑިތީމު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-30 202/VTR/2022 ނޫރުން ނޯބީ، ބަންގްލަދޭޝް ޔޮޓް ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-30 203/VTR/2022 ރާޖޭޝް ތާލީ، އިންޑިއާ ޔޮޓް ޓުއާރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-29 223/VTR/2022 ޑރ. އިބްރާހިމް ވައޭލް އަވާދް އަލްގެޒަރީ، މިޞްރު ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް) ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-03 224/VTR/2022 މުޙައްމަދު އަޝްރަފް، މިނިވަންއައްސޭރި، ވ. ކެޔޮދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-30 200/VTR/2022 އެލަން ސްޓެފަން ވިންސް، އިންޑިޔާ އޮޑޯޒޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-18 208/VTR/2022 އަޙްމަދު ޝަފީޤް، ހަނދުވަރުގެ، ރ. މާކުރަތު ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-18 209/VTR/2022 އަޙްމަދު ޖަޒްލާން، ޗަންދަނީމާ، ހދ. ހިރިމަރަދޫ ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-24 211/VTR/2022 ޢާއިޝަތު ޖަމްޝީދާ، ގްރީންލައިފް، ގއ. ދެއްވަދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-03-26 192/VTR/2022 މުޖްތަބާ ލަޠީފް، މުޝްތަރީގެ، ގއ. ދާންދޫ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 217/VTR/2022 ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މއ. ބާބުލްއަވާލީ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 228/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު ޢަބްދުއްރަޙީމް، އޭނާޒް، ބ. ދަރަވަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-30 214/VTR/2022 މައިކަލް ރާޖް ޗިނައްޕަން، އިންޑިޔާ ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް    ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-02-07 227/VTR/2021 މައުފޫޒާ މުޙައްމަދު، މެންދުރަށްފޮޅޭމާގެ، ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2012-10-11 183/VTR/2012 މުޙައްމަދު އިލްހާމް، ދިލާސާގެ، ގއ.ދެއްވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2012-11-01 53/VTR/2012 ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ-1-1 އޭ، ހުޅުމާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-22 206/VTR/2022 ޕަލީތާ ލަކްޝީ ދި ސިލްވާ، ސްރީލަންކާ ލަޔަން ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-19 185/VTR/2022 ސިމާޢު ޢަލީ، މާދަޑު، އަޒާރާ، ޏ. ފުވައްމުލައް ފްރީ ގާއީޒް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-11-30 175/VTR/2022 އިބްރާހިމް މުސްތަފާ، ސައުތް ކްރޮސް، ސ. ހިތަދޫ ފެހި މޫރިތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2024-06-02 197/VTR/2022 ޙަސަން ޚަލީލް، ހ. ލޮބީ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-14 215/VTR/2022 ޔާމީން މުޙައްމަދު، ހ. ގޯލްޑަންމީޓް، މާލެ އަޙްމަދު މުޢާޒް (ދި ހެމަރ) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-10 220/VTR/2022 މުޙައްމަދު ރިޟާ، ވައިލެޓްމާގެ، ދ. މީދޫ މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް އެންޑް ލީސިންގ ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
199/VTR/2022 އިޙްސާން ޝަރީފް، ހ. އޯކިޑް / މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެމްޑް ކޮންޓްރެކްޓޮންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-15 186/VTR/2022 ޙަސަން ޝަރީފް، ދަނބުމާގެ / ހއ. ކެލާ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 189/VTR/2022 ސުޙާ ޢަލީ، ރޯސަނީ ހައުސް، ހއ. ތަކަންދޫ އަލްމަދީނާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 190/VTR/2022 ޞާބިރާ އަޙްމަދު، މ.ތަކަންދޫ، މާލެ އަލްމަދީނާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-30 193/VTR/2022 މަރިޔަމް ނަޝާ ޙުސައިން، ހުޅުމާލެ ގޯތި ނަންބަރު 10127 / ކ.މާލެ ޓިމްބަރ ހައުސް ޕވޓ ލޓޑ   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-02-28 198/VTR/2022 މަރްޔަމް ސަޢީދު، ސްވީޓްމީޓް، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
86/VTR/2021 އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ކާމަރަގަސްދޮށުގެ، އއ. ތޮއްޑޫ ލިޓަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-08 196/VTR/2022 ރާޖް ކަމަލް ޕަރަމޭޝްވަރަން އާއި އިތުރު 1 ފަރާތް، އިންޑިއާ ޝީހާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-09 224/VTR/2021 މުޙައްމަދު ޢަލީ، ކޯޒީވިލާ، ހުލުމާލެ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-03-26 194/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝާމް އާދަމް، ވ. ފަސްކަނި، މާލެ ޓީ ޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-26 212/VTR/2022 ޢާމިރާ އިސްމާޢީލް، ވީނަސްވިލާ، ތ. ދިޔަމިގިލި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
188/VTR/2022 އިބްރާހިމް ޠަޢާމް މުޙައްމަދު، މ. ބްލޫނައިލް، ކ. މާލެ ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 169/VTR/2022 އިންރާހީމް އިސްމާއީލް، ކަރަންކާވިލާ، ފ. ނިލަންދޫ ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-20 80/VTR/2022 ޢަދުނާން ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3314، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-05-11 191/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޞައްދާމް، ލިލީގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 181/VTR/2022 މާރިއާ ސޮކޮރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ، ފިލިޕީންސް ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 172/VTR/2022 އަޙްމަދު ޒާހީ، ރަތްވިލާގެ، ގދ. މަޑަވެލި މިރިއަންދޫ މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 174/VTR/2022 އަޙްމަދު ޙަމީޒު ޙުނައިފު، ވ. ރަންދި، މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 184/VTR/2022 މުޢާޛު ޢަލީ، ހ. ނިއުހެޕިނަސް، މާލެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-10 204/VTR/2022 ދރ. އިބްރާހީމް ޝިޔާމް، މ. ކަފިޔާވިލު، މާލެ ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 154/VTR/2022 ޢަބްދުލްމުއްޠަލިބް ހަސަން، ސިލްވަރސްޓާރ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސާރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-02-28 173/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝުޖާޢު، ގުލްޗަބޭލީގެ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 182/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ ޝިމާޒު، މ. ވޯލްނަޓް، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 150/VTR/2022 އާޢިޝަތު އަޒްކާއާއި އިތުރު 3 ފަރާތެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
4053/2022 ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މއ. ބާބުލްޢަވާލީ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-23 165/VTR/2022 ޔޫނުސް، ބަންގްލަދޭޝް ޓެންސާރ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-03-27 201/VTR/2022 މުޙައްމަދު މަސީޙު، ޗާންދަނީގެ، ށ. ނަރުދޫ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-08 179/VTR/2022 ސަމިތާ ވިންސްޓަން ގާޑްލީ ގުނަސެކަރާ، ސްރީލަންކާ ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-08 180/VTR/2022 ހެނަކަރަލަލަގެ ޕްރެމްލާލް ގުރުސިންގެ، ސްރީލަންކާ ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-30 160/VTR/2022 ނާޝިދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް، ލައިޓްހައުސް، ބ. އޭދަފުށި މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
171/VTR/2022 އިބްރާހިމް އަކްމަލް، މއ. ބްލޫކްލައުޑް، މާލެ މިޑްލައިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-02-23 177/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝަޔާން، ސެޓާރން، ކ. ތުލުސްދޫ ސްވިމް ސޯލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
176/VTR/2022 އަނިޝް ޕޮޔިތަޔާ (އިންޑީއާ) ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
156/VTR/2022 ޔަވޫޒް އެޓްގިން، ތުރުކީ ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
192/VTR/2021 ޢަބްދުއްޙަމީދު މުޙައްމަދު، އިރުމަތީގެ، ބ. ފެހެންދޫ ދުސިތު މޯލްޑިވްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-09 164/VTR/2022 ހޫ ޒިއަން ނާން، ޗައިނާ ބެއިޖިންގ އާރބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕް ކޯ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-26 39/VTR/2020 އާއިޝަތު ޒޫނާ މުޙައްމަދު، ނާރެސް، ގއ. ދެއްވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-02 159/VTR/2022 އާމިނަތު ޒޫނާ، އެކޯނިއަމް، ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
151/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޙަނީފް ޙަސަން، ވ. ރުއްފީނި، މާލެ، ކޭޑީ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-22 167/VTR/2022 އަޙްމަދު ނަޢީމް ޔޫސުފް، ނަސީމީގެ، ބ. ދޮންފަން ސިވިލް ސަރިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 168/VTR/2022 ސްވާމީ ޕާންޑި ކޮރަލަގެ ޕަޑްމަލް ޕެއުމިކާ ޕެރެރާ، ސްރީލަންކާ މުނި އެންޓަޕްރައިސެސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-13 178/VTR/2022 ޙުސައިން ޝުޢާޒް މ. ވޯލްނަޓް، މާލެ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
277/VTR/2022 ޝާމިލް ޔަޢޫޤޫބް، ދޫރެސްވިލާ، ބ. ހިތާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-19 157/VTR/2021 އިބްރާހިމް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، މުޙައްމަދީއާބާދު، ކ.މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-02-26 40/VTR/2022 އަޙްމަދު ޝިޔާޒް، ނިކޯސިއާ، ސ. ހިތަދޫ ސީ.ޕީ.އާރް.ސީ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 162/VTR/2022 އެޑްގާރ ބްރޮން އެޑްވިންޖަޔަރާޖް ޖަނިސެބެސިދަ، އިންޑިއާ ވަނީ އޭ. ޑަބްލިއު. މެޑްޕްލަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-26 161/VTR/2022 އިރުފާ އިބްރާހީމް، ގުލްޒާރުގެ، ގދ. ގައްދޫ ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-19 264/VTR/2021 މުޙައްމަދު ފަރުޙާން، ވ. ފަރުވެލި، މާލެ މިއާންޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
99/VTR/2021 ޑރ. މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ އާދަމް، ތިލަދޫ، ހއ. ދިއްދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-20 119/VTR/2022 އެމްޑީ މޮންޓޫ ޢަލީއާއި އިތުރު 3 ފަރާތެއް ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-26 158/VTR/2022 އިބްރާހީމް މަމްނޫން، މ. އިސްކަންދަރު ވިލާ / ކ.މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-04 145/VTR/2022 އާމިނަތުދިޔެ، ސްވޭހުހީނާގެ، ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-31 72/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ވޭވީވޯކް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
147/VTR/2022 ޢާއިޝަތު އަޙްމަދު ޝަކޫރު، ހ. ތުވަރު، މާލެ އެޑްސެމެލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-03-14 207/VTR/2021 އިސްމާޢިލް ރަޝީދު، ސ. ހިތަދޫ، ވެލްކަމް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-19 246/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ އަޒްމީން، ހޯޓެންސިޔާ، ހއ ހޯރަފުށި އާއި އިތުރު 28 ފަރާތެއް ޖޭ.އޭ.އާރު.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-15 145/VTR/2021 އިބްރާހިމް ޝީރީން، ރެޒީމާހައުސް، ލ. އިސްދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-19 146/VTR/2022 ޢާއިޝަތު ވިލްނީ، މއ. ރިހިވިލާގެ، މަލެ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-11 143/VTR/2022 އަޙްމަދު ރަފީޢު، ހިތިލާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-18 161/VTR/2021 ރިފްޢާ ޙަސަން، ޑޮލްފިން، ސ.މަރަދޫފޭދޫ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-18 162/VTR/2021 ޢާރިފާ ކުޑަތުއްތު ޙަސަންފުޅު، މ. ގުލްސަންޕާގެ، ތ. ވިލުފުށި ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-27 44/VTR/2020 އަޙްމަދު ނާޞިރު، ފަހަމާ، ފ. ނިލަންދޫ އާދަމް ޒާހިރު، ފިޔާތޮށިގެ / އދ. މަހިބަދޫ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 120/VTR/2022 ކޮލަބަގެ ބުއްދިކާ މަޑުމަލް ޕެރޭރާ، ސްރީލަންކާ ކޮކޯޝިކް އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
124/VTR/2022 މުޢީން ޙަސަން، ސީޕިޔާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
202/VTR/2021 ޢަލީ ޝަމީމް، ޕެންޒީމާގެ، އދ. އޮމަދޫ ސޮނީ ހާޑުވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-08 141/VTR/2022 ރަންގާ އަރަވިންދަ ރަނާސިންގޭ، ސްރީލަންކާ ސީފިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-04 118/VTR/2021 ޙަސަން އިބްރާޙީމް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-09 130/VTR/2022 އިސްމާޢީލް ޒާހިރު، ގުލްހަޒާރުގެ، ފ. ނިލަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-18 163/VTR/2021 އާދަމް ތަޙުސީން، މަލަސް، ތ. ވިލުފުށި ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-18 168/VTR/2021 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ސަޢީދު، ސޯނާ، ގދ. ގައްދޫ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-01 138/VTR/2022 އާމިނަތު ޙަމްދާ ޢަބްދުﷲ، ނަޞީބު، ޅ. ނައިފަރު އެކްސް ގްރިޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-31 153/VTR/2022 ޙަސަން ރަޒީން، (މ. ބިންއުނިމާގެ، މާލެ) ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-08 9/VTR/2022 އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-22 148/VTR/2022 މާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ، ފިލިޕީންސް ނޯބަރޓް ފިންގަރ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
13/VTR/2022 ޙުސައިން ނާފިޒް،  މ. ދިންމަނަ، މާލެ ސީސައިޑް ފިނޮޅު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 85/VTR/2021 އިސްމާޢިލް އަޒްލީން، ވަލުތެރޭގެ، ތ. ވިލުފުށި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
121/VTR/2022 ފާޠިމަތު ވިދާދާ އިބްރާހީމް، ލޭޒަރ، ޅ. ހިންނަވަރު ލަކްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-14 71/VTR/2022 އެމްޑީ ޝަޖަހާން، ބަންގްލަދޭޝް އެގްރިގްރޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 277/VTR/2021 ޝާމިލް ޔަޢުޤޫބް، ދޫރެސްވިލާ، ބ. ހިތާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-29 86/VTR/2022 އިޙްސާން ޖައުފަރު، ދަކަދަމާގެ، ކ. މާލެ ޔޫމެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-01 6/VTR/2022 ދަލްޖީތް ސިން، އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިން ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-02 59/VTR/2022 މަޒިއްޔާ ޢަބްދުލްޤާދިރު، ވައިޓްވިލާ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރިޝްތާ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-01 129/VTR/2022 ޢަބްދުލްކަރީމް ޒަކަރިއްޔާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 13012، މާލެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރޭޑް ލިންކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-29 142/VTR/2022 އިޒާނާ މުޙައްމަދު ރަފީޤު، ދަޑިމަދު. އާބާދުގެ، ޏ. ފުވައްމުލަށް ލަކްސް އިންވެސްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 131/VTR/2022 ޕަމެލާ ލީ މެއި ނާ އެފް ޒީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 132/VTR/2022 ނިކޮލަސް މައިކަލް ހިއު މޭސަން އެފް ޒީ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-29 53/VTR/2022 އާންޑްރެޝް ކަރެޝްމަން އެމްފަރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-25 136/VTR/2022 އިބްރާހީމް އަނަސް އަޙްމަދު (ގ. އިދިމާ / މާލެ) މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-24 122/VTR/2022 މުޙައްމަދު ނިޡާމް ޙަސަން، ފުސްފަރު، ކ.ހުރާ އަލިބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-24 39/VTR/2022 އެމްޑީ މޮނީރު ހޮސައިން، ބަންގްލަދޭޝް ޞައްދާމް ޢަލީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-24 103/VTR/2022 މުޙައްމަދު ރަމީޒު، މާވިނަ، ބ. ކެންދޫ ލެއިޝަރ ހޮރައިޒަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަނބުރާ ގެންދިޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-19 140/VTR/2022 ޤާސިމް ޢަލީ ( ވަލިގެ / ކ. މާފުށި) މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-15 149/VTR/2022 ޑރ. ޙައްވާ ނީނާ ޢަލީ އާއި އިތުރު 1 ފަރާތެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-31 116/VTR/2020 ސިތީ ރަހްމަތު ބޮންގްސޯ، ސްރީލަންކާ ޔޯމަން އެޖެންސީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-06 144/VTR/2022 ރިސާނާ އިސްމާޢިލް، ގުލްޝަން، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-16 15/VTR/2020 މަރްޔަމް ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14037، މާލެ ޑީ ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-12 194/VTR/2020 ސާމިރު ސަޢީދު, މިސްކިތްދޮށުގެ, ގދ.ފިޔޯރީ ސަން މީޑިއާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-22 155/VTR/2020 އަޙްމަދު އަސްލަމް، ދޫރެސް، ނ. މާފަރު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-02 82/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު، ސޯސަންގެ، ށ. ބިލެތްފަހި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-15 231/VTR/2019 ޙުސައިން ޢަބްދުﷲދީދީ، ވައިޖެހޭގެ / ސ. ހިތަދޫ މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-06 63/VTR/2021 އިބްރާހީމް ޒާހިރު، ގަހާ، ސ. ފޭދޫ ދުސިތް މޯލްޑިވްސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-13 43/VTR/2021 ޒިދުނާ އިބްރާހީމް، ޖަމްނާ، ސ.ހުޅުދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-15 187/VTR/2020 އިބްރާހީމް ސާމިނު، ދިނަށަ، ގއ. ގެމަނަފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-28 96/VTR/2021 ޢަބްދުލްޢަލީމް، ލިލީމާގެ، މ. ކޮޅުފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-07 114/VTR/2022 ނިހާދު އަޙްމަދު، މއ. ބޮލިފަރު، މާލެ ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
80/VTR/2022 ޢަދުނާނު ޙަސަން، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 3314، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-07 234/VTR/2021 ޢަލީ ރާމިޒް އަދި 10 ފަރާތެއް، ސޯސަންމީޑް، ގއ. ދެއްވަދޫ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-05 4/VTR/2021 އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ. މިލަދޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-01 280/VTR/2021 މުޙައްމަދު ޝަމްޢާން ވަހީދު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-09 133/VTR/2022 އިބްރާހީމް ޤާސިމް، އެންދެރިމާގެ، ހއ. ތަކަންދޫ ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދު ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-20 126/VTR/2022 ނާހިދާ ސަލީމް، ދިރޭކުރި، ގދ. ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-05 270/VTR/2020 އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ. މިލަދޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-13 87/VTR/2022 އަޙްމަދު ނިޔާޒުއާއި އިތުރު 4 ފަރާތެއް ލެއިޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
100/VTR/2022 އަރަފާތު އީޗިން، ބަންގްލަދޭޝް ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
101/VTR/2022 އެމްޑީ ރެޑޯއި އިސްލާމް، ބަންގްލަދޭޝް ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-03 10/VTR/2022 އާދަމް އާޝިދު، ބާޒް، ހއ. ކެލާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-07 279/VTR/2021 ސުރަފް މިހާ، ބަންގްލަދޭޝް ނިޔާޒް ޖަލީލް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-29 56/VTR/2022 ޙަދީޖާ އިބްރާހިމް، މާދަނޑު. ސަނީކޯނަރު، ޏ.ފުވައްމުލައް ސިވިލް ސަރިސް ކޮމިޝަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
82/VTR/2022 ޤީއާ މަރީޝް ކަޖެސް ސަލިގަން ރިއަލް ކެޕިޓަލް އިންވަސްޓްމަންޓް (ޝާފިޔާ އަދްނާން) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-13 115/VTR/2022 ޢަލީ ޒާޙިރު މުޙައްމަދު ގަލްފް ކޯބްލާ ޓެންސޯރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
196/VTR/2021 މުޙައްމަދު ފަރްހާން، ހިޔާވަހި، ތ. ގުރައިދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-23 118/VTR/2022 ބާދަލް މިއާ، ބަންގްލަދޭޝް ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-17 109/VTR/2022 ދީމާ ފާކިރު، ގުރަހާގެ، ސ. ފޭދޫ ސްމާޓް އޯން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-30 242/VTR/2020 އިބްރާހީމް ޢަލީ، ވައިލެޓްމާގެ، ހއ. ތުރާކުނު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-07 125/VTR/2022 ޙުސައިން ޝާކިރު، ހ.ކަށިކެޔޮގަސްދޮށުގެ، މާލެ ބޭވިއު ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 11/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު، ބިޖިލީގެ، ޅ.ނައިފަރު ސީޝަޓަލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-06 70/VTR/2022 މަރްޔަމް ނިޝާނާ، މ. ޕިއާޖީ، މާލެ ސިބްކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
96/VTR/2022 އެމްޑީ ޙަބީބުއް ރަޙްމާން، ބަންގްލަދޭޝް ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-29 19/VTR/2021 ޢަބްދުﷲ މަޖުދީ ، އެވަރގްރީން، ބ. ތުޅާދޫ ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް ބީ.ވީ.އައި ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 39/VTR/2021 އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ             ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
97/VTR/2022 އެމްޑީ ރުބެލް، ބަންގްލަދޭޝް ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-12-15 64/VTR/2016 އަޙްމަދު ޙައިދަރު އިބްރާހީމް، މ.މާމަހި، މާލެ. ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-12-06 144/VTR/2016 އަޙްމަދު ޖަނާޙް، އުދަރެސް، އދ.މާމިގިލި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-12-06 112/VTR/2016 ފާޠިމަތު ޝިޢުނީ، ހ.ގޯލްޑްފްރުޓް، މާލެ އަކުއާ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-12-05 78/VTR/2016 މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ފުނަމާގެ، ތ.ވޭމަންޑޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-27 151/VTR/2016 މަޢުޞޫމް ޝަފްޢަތު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ދރ 523، މާލެ ލިންކް ސާރވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-27 153/VTR/2016 ނޮންނުލައްކަ ޔޯތާ، ތައިލެންޑް ޓްރެވަލް ބަޓްލަރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-27 128/VTR/2016 މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވ.ފަތްމުތީ، މާލެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-27 115/VTR/2016 އަޙްމަދު ވަސީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3252، މާލެ ސައުތު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-24 160/VTR/2016 މުޙައްމަދު ޒިޔާޖު ، ދިނަށަ، ގދ.މަޑަވެލި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-24 96/VTR/2016 ޢިމާލް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 1-2-01، މާލެ އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-12-13 138/VTR/2016 އާމިނަތު ޝަރުޒީނާ ރަޝީދު، އިރަމާގެ، ގދ.ގައްދޫ އެން ސަފާޔާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-16 267/VTR/2021 އަމީން ފައިޞަލް، ދޮންވެލި، ފ. ނިލަންދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-28 253/VTR/2021 އެމާ އެލިޒަބަތު އިމޮޖެން ބެލް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމް އޯޝަން ސްޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-29 275/VTR/2021 ޙުއްސާނު ރަޝާދު، އަސްރަފީގެ، ބ. ތުޅާދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން    ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-05 75/VTR/2022 އިސްމާޢީލް ސުނީޒް، ސެވީނާ، ރ.އިންނަމާދޫ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމެޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-22 173/VTR/2021 ޚާލިދު އަޙްމަދު، ހިރާ، އދ. ހަންޏާމީދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-22 150/VTR/2021 ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފިނިފެންމާގެ، ފ. ފީއަލި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-24 09/VTR/2021 ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުނީޒް، ހ. އެލްޕާޝޯ، ކ.މާލެ މާލެހައި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-06 139/VTR/2022 އާމިނަތު ނަފުޙާ، ބަހާރުގެ، ށ. މިލަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
195/VTR/2021 އަޒުހަރު ޙުސައިން، އއ. މަތިވެރި، އިރުދޭމާގެ، ސީ.ޖީ.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-13 117/VTR/2022 މުޙައްމަދު މުޢުތަސިމް، ނަފާ، އދ. މަހިބަދޫ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 42/VTR/2022 އަޙްމަދު ސުނާން، ހީނާމާގެ، ތ. ވިލުފުށި ޖަލްބޫޓް މެރިން ސަރވިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-22 104/VTR/2022 ނަހުޒާ ރަޝީދު، އިގުޒޯރާ، ގދ. ގައްދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
48/VTR/2022 ޢަލީ އިނާން، ފިނިރޯޅި، އއ. ތޮއްޑޫ އިނާ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-03 79/VTR/2022 އަޙްމަދު އަޒްނީމް، ސީސަންގެ، ބ. ކުޑަރިކިލު އިންސައިޑް ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-23 134/VTR/2022 އިސްމާޢިލް ނާޝިޢު ނާޞިރު، ސިރިޔާޒުގެ، ގއ. ވިލިގިނލި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-23 168/VTR/2020 އަޙްމަދު އިމްރާން އާއި އިތުރު 16 މީހުން އިތާފުށި އިންވެސްތްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-12 113/VTR/2021 ޝާން ސާލިހް މުޙައްމަދު ފިނިވާދީ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-10 116/VTR/2019 ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު، ދަފްރަތު. ނަންބަރު ރސ 7831، މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-22 257/VTR/2021 ޢަބްދުﷲ މުޢިއްޒު އަޙްމަދު، ހީނާވިލާ، ލ. މުންޑޫ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-17 108/VTR/2022 ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާމިނަތު ހަމީދު، އަތިރީގެ، ގދ.ވާދޫ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-22 127/VTR/2022 އަމްޖަދް މުޙައްމަދު، ތަމްހީދާމަންޒިލް، ހއ. މުރައިދޫ ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-11 5/VTR/2022 ނިޒާރު އިބްރާހީމް، މާފަހި، ވ. ތިނަދޫ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-02 105/VTR/2022 އިބްރާހީމް މާޖިދު، ރަނަކުރި، ދ.ކުޑަހުވަދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-22 143/VTR/2020 އާރިފް ހޮސެއިން އަދި 43 ފަރާތެއް، ބަންގްލަދޭޝް އާރު.އައި.އެކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-21 111/VTR/2021 ވަނިގަސެކާރާ މުޑިޔަންސެލަގެސުސާންތާ ސިސީރާ، ސިރިލަންކާ މެއިންލޭންޑް ޝިޕިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-03 26/VTR/2022 މަސީހާ ޢަލީ އާއި އިތުރު 10 މީހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
107VTR/2022 ޢަބްދުﷲ ޙަސީބް، އުފާ، ލ. މާބައިދޫ ޕާލް ސޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 52/VTR/2022 އުލްވިއްޔާ ގަހްރަމަންލީ، އަޒެރްބައިޖާން ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
76VTR/2022 އަޙްމީމް ފާރިޝް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 8375، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-20 149/VTR/2021 މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-20 133/VTR/2021 ޒީބާ ޢަތާ މުޙައްމަދު، ރޫބީ، ބ. ހިތަދޫ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
184VTR/2021 ދިމުތު އުދަޔާންގަނީ ޕަސްކުއެލް (ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއް) އެންބިއެންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-20 159/VTR/2021 އަހްމަދު ޢަލީ، ހުދުވެލި، ދ. މީދޫ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-25 140/VTR/2021 ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ކެނެރީގެ، ހދ. ހަނިމާދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-19 132/VTR/2021 މުޙައްމަދު ޙަބީބު، މއ. ނައިލޯނުގެ، މާލެ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖަންސީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-08 01/VTR/2022 ޑްރެކް މާރޓިން މެކިލިއާރނީ ޗައިނާ ހާރބޯރ އިންޖިނިއަރިންގް ކޮންޕެނީ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-22 266/VTR/2021 މުޙައްމަދު ނަޢީމް، އަދުނީ، ސ. ހިތަދޫ އޮނަރސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-19 171/VTR/2021 ފާޠިމަތު ޝިފާ، މިރިހިމާގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-24 96/VTR/2016 ޢިމާލް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު 1-2-01، މާލެ އޭ.އޭ.އޭ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-24 73/VTR/2016 އިބްރާހީމް ޝަބީން، މ.މޫންބީމް، މާލެ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-21 198/VTR/2016 ފަޠުޙުﷲ ޔާމީން ސަޢީދު ، ނިކަގަސްދޮށުގެ، ގދ.ނަޑެއްލާ ޖާނަލިސްޓިކް މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-15 48/VTR/2016 ޢަލީ ޙައްސާން، ކެދެރާ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ރޮބިންސަންސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-13 191/VTR/2016 ބީ.އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތް ސިންގަލަ ބާނި ހޮޓެލްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއަރސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-08 111/VTR/2016 ޝާއިރާ ޝަކީބް، ދަފްތަރު ރސ 9282، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-22 47/VTR/2022 އިލްޔާސް އަބޫބަކުރު މުޙައްމަދު، މަންޒަރު، މއ. ދަނަސް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-16 27/VTR/2022 މުޙައްމަދު ހަމްޒަތު، އަސަރީގެ، ގދ. ފިޔޯރީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-08 105/VTR/2016 ގެވިން ވޭން އެންތަނީ ވީރަޕާމަލް ގްލޯބަލް ފްރެއިޓް ނެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-07 140/VTR/2016 ފާޠިމަތު ސަންހާ، ފިނިހިޔާގެ، ލ.ފޮނަދޫ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-06 53/VTR/2016 އާމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-01 137/VTR/2016 މުޞްޠަފާ މުޙައްމަދު، ގްރިންގެ، ގއ.ވިލިނގިލި ބެކަޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-01 117/VTR/2016 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް، ޅ.ނައިފަރު، ހީނާމާގެ ޔޯރ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-27 162/VTR/2016 އަޙްމަދު ޢަޒުލީން، ސިސިލްފަރު، ހއ.ވަށަފަރު އަހްމެޓް އަޔާޑަނައިޒް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-26 62/VTR/2016 އިސްމާޢީލް އާޠިފް، ހ.ދާޔާގެ، މާލެ މާލޭ ފިޓްނަސް ކްލަބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-24 125/VTR/2016 ޢަލީ ޞަފްވާން އިބްރާހީމް، ހޯދަޑު. ލިލެކްވިލާ، ޏ.ފުވައްމުލައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-18 141/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ މުޙައްމަދު ރާމިޒު، ލަކީސްޓްރިކް، ގދ.ތިނަދޫ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-11 74/VTR/2016 ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-11 76/VTR/2016 އިބްރާހީމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-10 121/VTR/2016 މަރްޔަމް އީމާން، މ.ބޮލިއްސަފަރު، މާލެ އޭސް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-09 87/VTR/2016 އަޙްމަދު ސުނާން،ތ.ވިލުފުށި، ހީނާމާގެ، މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-06 116/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ ރިޝްވާން، ހ.ހުދުރިޔާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-05 141/VTR/2015 އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ، ގދ.ތިނަދޫ ހަލަވެލި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-04 89/VTR/2016 ޙުސައިން ވަޙީދު، ވައިލެޓްވިލާ ނަންބަރު 2، ހއ.އިހަވަންދޫ އެކެލޯން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-10-03 59/VTR/2016 އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ޙައިޝު، ގދ.ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-09-28 51/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު،ގޯލްޑަންޕާލް، ޅ.ކުރެންދޫ މީޑީއާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-09-27 120/VTR/2016 އަޙްމަދު އިޤްބާލް، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު ބޮނަވެންޗަރ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-09-27 67/VTR/2016 ޑރ.މުޢުތަސިމް ސަޢީދު، ވ.ޅަސަނދު، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-09-22 158/VTR/2016 އަޙްމަދު އަނީސް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 84-3-03، މާލެ މެގަ ގްލޯބަލް އެއަރ ސަރވިސަސް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-09-22 159/VTR/2015 ޑރ.މުޙައްމަދު ހަނީފް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6530، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-09-22 158/VTR/2015 ޑރ.ޢަބްދުލްއަޒީޒު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6647، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-09-08 166/VTR/2016 ސްމިތޭޝް ޗެމްބަކަސަރީ، އިންޑިއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ނުބެލޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-10 107/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-08 190/VTR/2016 މުޙައްމަދު މުއާޒް ރަޝާދު ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-11-08 161/VTR/2016 އަޙްމަދު ނިޔާޒް، މއ.މަލިކުރުވާގެ، މާލެ ސަންހައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-08 34/VTR/2016 އިބްރާހީމް ޢިމާދު، ފިއެސް، އއ.ތޮއްޑޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-07 94/VTR/2016 މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްޞަމަދު ،ހދ.ވައިކަރަދޫ، މަންފާ، ޕްލެންކްޓަން އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-04 42/VTR/2016 މަޒީދު ޢަބްދުﷲ، ކަޑުފެންނަގެ، ގއ.ވިލިނގިލި ސިވިލް ސަރވިސް ކްމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-03 40/VTR/2016 މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8191، މާލެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-03 41/VTR/2016 އާދަމް ޒަމީލް، ގ.އިވްނިންގސަޓާރ، މާލެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-02 65/VTR/2016 ޙަމާމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 57-1-03، މާލެ އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-01 136/VTR/2016 ޙުސައިން ފިރުޝާން، ހިކިފިނިފެންމާގެ، ނ.މަނަދޫ ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-01 15/VTR/2016 ސަތީޝް މޫސާ، ވ.އަލްފްރެޝްކޯ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-07-24 27/VTR/2016 އިބްރާހީމް ޝާހް، ހިލިހިލާގެ، ލ.ދަނބިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-07-20 130/VTR/2016 އަޙްމަދު ސިނާން، މަތިހާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-07-18 126/VTR/2016 ޙުސައިން ޤާސިމް، ބ.ހިތާދޫ، ޝެލްޓަރ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-07-14 124/VTR/2016 އައިޝަތި ސާމިލާ، ފަސާނާ، ށ.ފުނަދޫ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-28 46/VTR/2016 އަމީރާ އިބްރާހީމް، އަންނާރުމާގެ، ގއ.ދާންދޫ ދަ ސަމަރސެޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-21 114/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ ޝަބީން، ނޫރުވާދީ، ކ.ތުލުސްދޫ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-16 109/VTR/2016 މާލޭ ވޯޓާރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޠާރިޤް ޢަލީ، ވަޔަލެޓްމާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-16 79/VTR/2016 މުޙައްމަދު މޫސާ، މުރެވި، ޅ.ނައިފަރު ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-16 70/VTR/2016 ޙުސައިން އަފީފް، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-14 63/VTR/2016 ޖާބިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ.މައިކްރޯވޭވް، މާލެ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-14 60/VTR/2016 އަސްފާގު ވަޙީދު ، ދަނޑިގެ، ގއ.ދާންދޫ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-13 56/VTR/2016 ޢަބްދުލްމުހައިމިން، އިރުމަތީގެ، ލ.ކަލައިދޫ ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-05 75/VTR/2016 ޖަލީލާ މުޙައްމަދު، ބަށިމާގެ، ލ.ގާދޫ ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-05 45/VTR/2016 ޢަބްދުލްޖަލީލު ޢަބްދުﷲ، ތުނޑި.ނޫރަންގެ، ލ.ގަން ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-05 30/VTR/2016 ޤާސިމް މޫސާ، ބިގްފިޝް، ގދ.ތިނަދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-05 4/VTR/2016 އާމިނަތު އަރީޖް ޙުސައިން، ހ.ކެތި، މާލެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-06-02 36/VTR/2016 މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ.ގައްދޫ ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-30 155/VTR/2016 ފާރޫޤު މުޙައްމަދު ޙަސަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ދިވެހި ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-30 122/VTR/2016 އާރިފް ނަސީމް ، ގުލްޒާރުގެ، ބ.ދަރަވަންދޫ ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-25 154/VTR/2016 ސްމިތޭޝް ޗެމްބަކަސަރީ، އިންޑިއާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-21 108/VTR/2016 އަޙްމަދު ފައިޞަލް، ދިލްކުސާގެ، އއ.ފެރިދޫ އައިލެންޑް ޕާލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-18 80/VTR/2016 މުޙައްމަދު ސާމިޙު، ހ.ޖޮއިންޓަރ، މާލެ ޒިބްރާ ކްރޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-18 72/VTR/2016 މުޙައްމަދު ސާޢިފް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 7789، މާލެ އިލާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-14 77/VTR/2016 ޢަބްދުލްމުޙްސިން ޙުސައިން، ފިނިފެންބަގީޗާ، އއ.އުކުޅަސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-11 90/VTR/2016 އަޙްމަދު އިސްޙާޤް ނިޒާރު، މޫނިމާވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި ޕްރިންޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-11 85/VTR/2016 އަޙްމަދު ސަޢީދު، ފެންފިޔާޒުގެ، ގއ.ވިލިނގިލި ކިއޮންގ ހޮންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް/ ޕްރިސްޓީން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-08-09 66/VTR/2016 މަރްޔަމް މިޒުނާ، ގ.ސިނަމާލެ 1 05-13، ކ.މާލެ އެސް.ޑީ.އެލް އެމް.އެޗް.އޭ އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-14 139/VTR/2021 މޫސާ އަންވަރު، ނާރެސް، މ. ކޮޅުފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-14 190/VTR/2021 ޝަހުލާ ޢަބްދުﷲ، ރަބީޢުގެ، ތ. ކަނޑޫދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-24 206/VTR/2021 އަޙްމަދު ޢައްޒާމް، ގުލާބީގެ، ރ. ރަސްގެތީމު މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-31 21/VTR/2016 އިކުރާމް އިބްރާހީމް، ސީސަންގެ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ އެނިމޭޝަން ޑާންސް ގްރޫޕް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-29 69/VTR/2016 މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި ސްކެވޮލާ ޓްރެވަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-26 93/VTR/2016 ޢުމަރު ޒާހިރު، އެވަރްބުލޫ، ރ.މަޑުއްވަރި ރޮބިންސަން ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-26 49/VTR/2016 އަޙްމަދު ކަލޯ، ވިއު، ގދ.ވާދޫ އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-24 84/VTR/2016 ޙުސައިން ޤާސިމް، ބ.ހިތާދޫ، ޝެލްޓަރ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-19 47/VTR/2016 އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު، މިރިޔާސްގެ، ހއ.ހޯރަފުށި ޑީޓެކް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-19 11/VTR/2016 ޑިއޯން ކާސްޓެންސް، ސައުތް އެފްރިކާ ސްކޫބާ ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-18 20/VTR/2016 މުޙައްމަދު މާދިޙު، ބ.ހިތާދޫ ވީނަސް ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-15 5/VTR/2016 އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ފިނިފެންވިލާ، އދ.އޮމަދޫ ޓީޓްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-12 164/VTR/2015 މުޙައްމަދު ޝިހާން ، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-09 52/VTR/2016 ސުހާނާ ޢަފީފް، ގ.ގާދިއްފުށި، ވަގުތީހިޔާ އަޒްހަރް ހޮޓެލްސް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-09 26/VTR/2016 އިބްރާހީމް ޝުޛާމް، ކުރަމަތީގެ، ގދ.ތިނަދޫ މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓަލް ކޮމްޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-09 150/VTR/2015 މުޙައްމަދު ޒުހައިރު، ރޫބީ، ގދ.ތިނަދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-05 61/VTR/2016 މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް، ވ.ޓްރާންސިލްވޭނިޔާ، މާލެ ލަފާޖް މޯލްޑިވްސް ސިމެންތި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-05 32/VTR/2016 އަޙްމަދު ނަޢީމް، ހުވާސް، ރ.ރަސްގެތީމު ވެލާ އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-05-05 160/VTR/2015 ފާޠިމަތު ޚުޒައިމާ، ޖަންބުމާގެ، ބ.ހިތާދޫ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯނަގައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-28 23/VTR/2016 ޙަމްޒާ ހަސަން، ކ.މާލެ، ހ.ސަމޯއާ ސީ.ޖީ.ޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-28 25/VTR/2016 ޘަމަރު ނަސީމު، ސ.ހިތަދޫ، ސަދާބަހާރު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-24 18/VTR/2016 ޝަނާއު ފަތުހީ، ހ.ނާޣުރުގެ، މާލެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-21 124/VTR/2015 ބީ.އޭ ވަރުނާ މޯހަން ބްލަތުސިންގަލަ، ސިރީލަންކަން ބާނި ހޮޓަލްސް، ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-19 35/VTR/2016 އަޙްމަދު އާދަމް، އަމީކޯ، ބ.ތުޅާދޫ އޮލިވާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-11 14/VTR/2016 ޢަލީދީދީ، އިރަމާގެ، ސ.މީދޫ ޔުނިވަރސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-05 172/VTR/2015 ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ނ.މަނަދޫ މަގުލަސް ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-04 174/VTR/2015 ޢަބްދުލްހާދީ މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 3373، މާލެ ސިރިއަސް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
228/VTR/2021 އާދަމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ. ގޮއިދޫ ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-04-03 168/VTR/2015 ޝަޛީމް ވަޙީދު، އަމާޒު، ގއ.ނިލަންދޫ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-30 9/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ ނާޒިލް، މޫންސްޓަރ، ނ.ވެލިދޫ އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-30 169/VTR/2015 އިސްމާޢީލް ސާމިޙް އަޙްމަދު، އައިރިސް، ގދ.ތިނަދޫ ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-28 55/VTR/2016 ޙަމާމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 03-1-57، މާލެ އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-27 17/VTR/2016 ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ބަހާރުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-27 154/VTR/2015 މޫސާ އިބްރާހީމް، މޮއިޝާ، ތ.ތިމަރަފުށި މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-27 153/VTR/2015 މުޙައްމަދު ޢާދިލް، ދަފްތަރު ނަންބަރ ރސ 656، ކ.މާލެ މައި ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-27 109/VTR/2015 މުޙައްމަދު އަނިލް، ހަވާނާ، ރ.އުނގޫފާރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-16 123/VTR/2022 ޚުނައިސް އިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު. ރސ12875    މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-01 241/VTR/2021 ޖޯން ސްޓެފަން ގްރިންޑަލް، ލަންޑަން މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-01 125/VTR/2021 މުޙައްމަދު ޣައްސާން، އަސުރުމާގެ، ގއ. ގެމަނަފުށި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-01 126/VTR/2021 ޢަބްދުލް ރަޝީދު ޢަބްދުލް ޞަމަދު، ދަފްތަރު ރސ. 1056، މާލެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 55/VTR/2022 ޗަމިކާ ޖަޔާނީ ވިޖެސެކަރަ، ސްރީލަންކާ ކޮކޯ ޗިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-24 61/VTR/2022 އަޙްމަދު  ޙިލްމީ، ވާރޭވިލާ، ސ. ހުޅުދޫ  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-15 146/VTR/2015 ޢަބްދުﷲ މަސްޢޫދު، މ.ތުޅާގިރި، މާލެ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-14 148/VTR/2015 އަޙްމަދު މިޒުހަތު ނަޢީމް، ފަތިސް، ގދ.ތިނަދޫ މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-13 24/VTR/2016 ޢަބްދުﷲ ނަޛީރު، ކައްބާބުގެ، ސ.ހިތަދޫ ދޮނަކުޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-10 151/VTR/2015 ޙުސައިން ޒަމީލް، ޖަންބުމާގެ، ސ.ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-03-09 43/VTR/2016 އިބްރާހިމް ދީދީ، ދޮންފަތްބަގީޗާގެ،ސ.ހިތަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-28 37/VTR/2016 އަލީ ސަޢީދު،ބޭބީހައުސް،ޅ.ނައިފަރު ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-23 157/VTR/2015 ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު، ބަގީޗާގެ، ނ.މަނަދޫ އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓަށް (ޗެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-22 171/VTR/2015 ޒަރީނާ (މަރްޔަމް ޒާހިރާ)، ހ.އަރުމްލިލީ، ކ.މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-15 111/VTR/2015 ޙައްވާ ޢަރީޝާ، އަސުރުމާގެ، ލ.މުންޑޫ ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-14 110/VTR/2015 އާމިނަތު ސެރިން، ޞަބާޙުލްޚައިރު، ހއ.ބާރަށް ލެމަން ގްރާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-08 115/VTR/2015 ޢަދުނާނު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3314، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-04 155/VTR/2015 އިބްރާހީމް ސޮބާޙް، ގ.ފިނޮޅު، މާލެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-02-03 140/VTR/2015 ރިޟްވާން ޒާހިރު، ލިލީމާގެ، ސ.މަރަދޫފޭދޫ ޖޭ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-27 135/VTR/2015 އަނީގާ އިބްރާހީމް، ސަންބީމް، ލ.މާމެންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-26 133/VTR/2015 ޢަބްދުﷲ ޔާމީން، ގިނަމާގެ، ތ.ދިޔަމިގިލި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-25 152/VTR/2015 ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ބަހާރުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-25 156/VTR/2015 އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ސީސަންމާގެ، ސ.ފޭދޫ އާރު.އެމް.އެލް ލެޝަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-24 103/VTR/2015 ޙުސައިން ޙަބީބު، އަސަރީގެ، ހދ.ނޮޅިވަރަން ސަން ސްޕޯޓިންގ ހޮލިޑޭސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-19 16/VTR/2016 އަޙްމަދު ފައިރޫޒް، މ.ނޯތުސީ، މާލެ މޯލްޑިވްސް އިލެކްޓްރޯނިކް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނުބެލޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-17 8/VTR/2016 މުޙައްމަދު ނަޡްމީ، ހިޔަލީގެ، ހއ.ފިއްލަދޫ އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2016-01-07 03/VTR/2016 ރީޓާ ރާޖްޝްރީ ބަކްޝް، އިންޑިއާ އިންދިރާގާދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2015-12-31 123/VTR/2015 ޙައްވާ ނުޒުހަތު، ހ.ދޭހަނދުވަރުގެ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2015-12-31 120/VTR/2015 ޙުސްނުއްނިސާ އަޙްމަދު، ފ.ނިލަންދޫ، ޖަނަވަރީމާގެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-30 272/VTR/2021 ސިމޮން ޓްރޫޑެލް، ކެނަޑާ ސްކޫބާސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-07 112/VTR/2022 ޒަހީން ޢަބްދުﷲ، ސުހާ، ނ. މާފަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-10 98/VTR/2022 ޢަލީ ނަޞީރު މުޙައްމަދު، ޖާވާ، ހދ. ނައިވާދޫ ލެއިޝަރ ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-03-27 107/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ ޙަސީބް، އުފާ، ލ. މާބައިދޫ ޕާލް ސޭންޑްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-26 93/VTR/2022 އިބްރާހީމް ޝިފާޒް، ރަބީޢީމަންޒިލް، ސ. ހިތަދޫ ޕްރިސްޓީން އިންވެސްޓްމަންޓް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
72VTR/2022 މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ވޭވީވޯކް، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-09 226/VTR/2021 އަޙްމަދު ނައުޝަމް ފާއިޒް، ލެގޫނާ، ގދ. ގައްދޫ އިނާ ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
111/VTR/2022 އަޙްމަދު ހައިޡަމް، ޗެރީހައުސް، ކ. ގުޅި އެސް.އެސް. އެންޑް އެލް ބީޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-30 106/VTR/2022 މުޙައްމަދު ޝިފާޒް އަޙްމަދު، ނާޒްކީގެ، ސ. ފޭދޫ ޖާހް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެދް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-12-04 19/VTR/2022 ޙުސައިން ޢަބްދުﷲދީދީ، މާލެގަން. ހުދުކަނީރުގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް އަލީ ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-22 15/VTR/2022 ޙައްމާދު ވާފިރު، ނޫރަންމާގެ، ގއ. ދާންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-22 16/VTR/2022 އިބްރާޙީމް ޝިނާން އަޙްމަދު، ހ. ފިނިކުރި، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
04/VTR/2022 މުޙައްމަދު ވަޙީދު، އެވަރމަންޒިލް، ގއ. ވިލިގިލި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 62/VTR/2022 އާޞިމާ އިބްރާހީމް، ބްރޫމް، ގދ. ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-04-06 58/VTR/2022 ޖޫޑިތް ރޯސާ ކަރަސްކޯ، ސްޕެއިން ހުރުއެޅި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-24 36/VTR/2022 އަޝްފާ އާދަމް، މ. ރެސްޓިންގގާރޑްން، މާލެ ޕީ.އެމް.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް    ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-09 221/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޢާމިރު،ޅޮސްމާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ                ޖޭއޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-09 222/VTR/2020 އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، އަލިވިދުވަރުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ             ޖޭއޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-08 84/VTR/2022 ވާސިފް ޢަބްދުﷲ، ސްނޯވައިޓް، ކ. ކާށިދޫ ސެންޗޫރިއަން ޓްރާންސްޕޯޓް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-11 158/VTR/2021 ޙުސައިން ނަޢީމް، ބަށިމާގެ، މ. ނާލާފުށި ސްވެނިއާރ މެރިންގް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-06-14 89/VTR/2022 އަޙްމަދު ޖިހާދު، މުނިޔާގެ، ހއ.ކެލާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-08 281/VTR/2021 އަބޫބަކުރު މުޢާޒު، ޒަމާނީއާކުލަ، ލ. މާވަށް ދިވެހި ދަޢުލަތް    ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-20 37/VTR/2022 ނަޖާތު ވަޙީދު ކޮކޯނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-08 64/VTR/2022 މުޙައްމަދު ނާފިޢު، ހެޕީރޯޒް، ށ. ފުނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-10-12 68/VTR/2022 ޒަޔާން ރަޝީދުއާއި އިތުރު 6 ފަރާތެއް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-15 81/VTR/2021 އަޙްމަދު އިޔާޟް، މ. އެމެތިސްޓް، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
83/VTR/2022 ލިލީ ގްރޭސް ޓަބްލާޑިލޯ ރިއަލް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓް (ޝާފިޔާ އަދްނާނަ) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
7/VTR/2022 ހއ. ދިއްދޫ، ސްކޮޓްލޭންޑް، އާޡިމް މުޙައްމަދު އާއި އިތުރު 16 މީހުން ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-08 260/VTR/2021 ފާޠިމަތު ޝަމާ ޝާކިރު، މ. ގުލޭނޫރަންގެ، މާލެ ޗައިނާ މެޝިނަރީ އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-31 22/VTR/2022 މޫސާ ފާއިޒް، ޗާންދަނީވިލާ، ދ. މީދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-08 164/VTR/2021 ނާޝީޛު ޢުޘްމާނު, ދޫގަސް، ގދ. ފިޔޯރީ ގޭޖް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-24 268/VTR/2021 ޝަބުލް ޚާން އަދި އިތުރު 5 ފަރާތެއް ޔޮޓް ޓުއަރސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-04 114/VTR/2022 ނިހާދު އަޙްމަދު، މއ. ބޮލިފަރު، މާލެ ސޭވް ދަ ޑްރީމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-01 18/VTR/2022 ވަފިއްޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މުކުރިމަގު. ނޫވިލާ، ލ. ގަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-05 137/VTR/2021  ޢަލީ ރައީފު،ދޮންމޫނިމާގެ، އއ.ތޮއްޑޫ މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-06 151/VTR/2021 ޢަބްދުލްޣަފޫރު ޢަލީ، ކަނަންދޫ، ސ.މަރަދޫ ސަން އިންވެސްމަންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
102/VTR/2022 ޙުސައިން ޝިފާޒު އާއި އިތުރު 2 ފަރާތެއް ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
110/VTR/2022 ނަހުޔާނު ޙުސައިންފުޅު، މިރުސްމާގެ، ބ. ކެންދޫ ކޮރަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-25 29/VTR/2022 އަޙްމަދުކަލޯ، ވިއު، ގދ.ވާދޫ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-02 166/VTR/2022 ފާޠިމަތު ޝިޒްނާ/ ގުލްދަސްތާގެ. ގއ. ދެއްވަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނުބެލޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-05 53/VTR/2021 ޙައްވާ ޙަސީނާ، ކޮކާގެ، ސ.ފޭދޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-11 250/VTR/2021 މިންހާ ޢަލީ، މާތުނޑި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އޭ-އިން އިލެކްޓްރިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
91/VTR/2022 މުޙައްމަދު މަޤްދިމް، ހ. ފިލިތެޔޮ، މާލެ މޯލްޑައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-01 85/VTR/2022 ޢަލީ އަޔާޒް، ވިކްޓަރީވިލާ، އދ. މަހިބަދޫ ލިލީ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-19 67/VTR/2022 ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް ނަންބަރު 04-3-156 މޯލްޑިވްސް ޓްރާންޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-15 69/VTR/2022 ކަރުނަގަރަން ތިޔަގަރަޖަހް އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
76/VTR/2021 ޙައްވާ ޝަނާ، މ. ގޯލްޑަންޕާރލް، މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
153/VTR/2021 ޙަފީޘާ އިބްރާހީމް، ޝޭޑީވިލާ، ލ. ކަލައިދޫ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-27 214/VTR/2021 ރިޒްމީނާ، ވައިލްޓެގެ، ދ. ކުޑަހުވަދޫ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
228/VTR/2021 އާދަމް ޝާފިޢު، މޫންލައިޓްވިޔޫ، ބ.ގޮއިދޫ ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-11 17/VTR/2022 މަރްޔަމް އަމާނީ އިސްމާޢީލް، ވ. ސަލީމާވިލާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-05 87/VTR/2021 ޙުސައިން ޙަބީބް، މއ. ނައިލޯނުގެ، މާލެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
77/VTR/2021 ސައްދާމް ހޮސެއިން، ބަންގްލަދޭޝް އަބްދުލްޙަމީދު. ޖަމްސަރީރުގެ، ށ.ފީވައް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
78/VTR/2021 އެމްޑީ އަތިޔަރު ސިކްދަރު، ބަންގްލަދޭޝް އަބްދުލްޙަމީދު. ޖަމްސަރީރުގެ، ށ.ފީވައް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-04 134/VTR/2021 ޢާއިޝަތު ޝިނާ، އިވްނިންގޕަރކް، ޏ. ފުވައްމުލައް އޯކިޑް ހޯލްޑިންގސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
198/VTR/2021 ޙަސަން އާމިރު، ވައިމަތީގެ، ށ.ނަރުދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-29 12/VTR/2021 މުޙައްމަދު ލަޠީފް، ސާރާޒް، ހއ. ދިއްދޫ         ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-02 169/VTR/2021 އަޙްމަދު މުހައިމިން، ދުބުރުގަސްދޮށުގެ، ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-02 128/VTR/2021 އަޙްމަދު ފަޟީލް، އޯޝަންވިލާ، ރ. އިންނަމާދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
29/VTR/2022  އަޙްމަދުކަލޯ، ވިއު، ގދ. ގާދޫ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
155/VTR/2021 އަޙްމަދު ޝަހީމް، ހަދުވަރީގެ، ފ. ބިލެތްދޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-21 80/VTR/2021 މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ހ. ލަންޗްމީޑް، ކ.މާލެ ގޭޖް ފަޔަރ ސޭފްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-20 88/VTR/2022 އާމިނަތު ރިޝްމީ، ހ.ސިލްވަރއާރކް، ކ. މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
254/VTR/2021 މުޙައްމަދު އަޝްރަފް އަލީ، މަޑަވެލިގެ، ހދ. ކުމުންދޫ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 61/VTR/2021 ހއ. ދިއްދޫ، ސްކޮޓްލޭންޑް، އާޡިމް މުޙައްމަދު އާއި އިތުރު 16 މީހުން ޖޭ.އޭ.އާރް.އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
78/VTR/2022 މުޢީން ޙަސަން، ސީޕިޔާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-16 41/VTR/2022 މުޙައްމަދު ފަޔާޟު، ސާނާ، ނ. ލަންދޫ ގްރޭންޑް މެރީޑިއަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
66/VTR/2022 އެމްޑީ ތާރެޤް މޮންޑޮލް، އަހައްމަދުޕޫރު، މޮދައްޕަރަ 2 ފަރާތް އާރތް ޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-15 222/VTR/2021 ފާޠިމަތު ޚަލީލާ، މަތިމަރަދޫ. ފިނިމާގެ، ލ. ގަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-12-15 65/VTR/2022 މާރިއާ ސޮކޯރޯ މެޑްރިޑް ބިންސާ، ފިލިޕީންސް ޕަރލް ސޭންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
7/VTR/2022 ޙުސައިން އިބްރާހީމް، ވާދޫގެ، ރ. އިނގުރައިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-30 31/VTR/2022 އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރީނާ ޔޫސުފް، ނަސީމީވިލާ، ރ. އަނގޮޅިތީމް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-30 32/VTR/2022 އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މިންހާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ކުދިމާގެ، ތ. ދިޔަމިގިލި ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-30 33/VTR/2022 އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް މަރިޔަމް ނަސްރާ، މއ. ސީލް، މާލެ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 23/VTR/2022 ޢަބުލް އެޙްތިޝާމް ޢަބްދުލް މުހައިމިން، ބަންގްލަދޭޝް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-30 08/VTR/2022 އިބްރާހީމް މަމްނޫން، މއ. އިސްކަންދަރުވިލާ، މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-06 50/VTR/2022 ޑރ. އެމްޑީ އިބްރާހީމް ރަޒޫ ނޭޝަލަން ޑްރަގް އޭޖެންސީ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-21 218/VTR/2020 އަޙްމަދު ރަޝީދު,  ބޯގަންވިލާ، ފ. ނިލަންދޫ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-01-02 54/VTR/2022 އަޙްމަދު އިބްރާހިމް، ހަތިފުށި، ހދ. ހަނިމާދޫ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-16 38/VTR/2022 އަޙްމަދު އުސާމް، ނަލަމަލަ، ލ. ހިތަދޫ ލެޝަރ ފްރޮންޓިއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
50/VTR/2021 ސައުދާ މުސްތަފާ، ގްލޯރީ، ސ. ފޭދޫ އޯޝަންރިޖް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-20 113/VTR/2022 ޒަމްޒަމް ފާރިޝް، އެހީ، ހުޅުމާލެ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
45/VTR/2022 ޢާއިޝަތު ޝާދިން އަޙްމަދު، މާލެގަން. ދަނޑިކޮށީގެ، ޏ. ފުވައްމުލައް ޓީ. ޓްރީ ހޮޓެލްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-14 232/VTR/2021 ޔާމީން މުޙައްމަދު، ހ. ގޯލްޑަންމީޓް، މާލެ ދި ހެމަރ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
44/VTR/2022 ހުސައިން ނާޒިމް، ހ. ބިނާ، މާލެ ޓީ. ޓްރީ ހޮޓެލްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
73/VTR/2022 ޝިމްލާ ނަޖީބު، ވ. މިއަހެލި، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-01 57/VTR/2022 ފަޟީލާ އަޙްމަދު ޝަހީމް، ގ. ޖިންޖރ ވިލާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-26 136/VTR/2021 ޢަބްދުއްރަޝީދު ހާރޫން، ގްރީންލައިފް، ކ. ގުރައިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
40VTR/2022 އަޙްމަދު ޝިޔާޒް، ނިކޯސިއާ، ސ. ހިތަދޫ ސީ.ޕީ.އާރް.ސީ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-26 170/VTR/2021 ޙާޒިމް ރަޝީދު، ހައިޝު، ގދ. ތިނަދޫ މުޙައްމަދު އާދަމް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-26 138/VTR/2021 ފާޠިމަތު ޝުހުދާ، ދޭލިޔާގެ، ވ. ފުލިދޫ ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-26 175/VTR/2021 ޢަލީ އާސިމް، ގުލްހަޒާރުގެ، ކ.ގުރައިދޫ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-26 154/VTR/2021 މުޙައްމަދު ނާފިޛު، ރޯޝަނީގެ، ކ.ގުރައިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-04 258/VTR/2021 މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް، ރ. މަޑުއްވަރި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-14 99/VTR/2022 މުޙައްމަދު ސިރާޖް، ހިޔަލީބާޣު، ހއ. އިހަވަންދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-29 76/VTR/2022 އަޙްމީމް ފާރިޝް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8345، މާމެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އަނބުރާ ގެންދިޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-04 261/VTR/2021 މުޙައްމަދު ޝިފާޒް، ކާރނޭޝަންމާގެ، ނ. މިލަދޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
78/VTR/2022 މުޢީން ޙަސަން، ސީޕިޔާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
115/VTR/2021 އާމިނަތު ރާއިޢާ މުނައްވަރު، ގ. ހަސަންކާރިގެ، ކ. މާލެ އަރާކިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-24 247/VTR/2021 މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-25 167/VTR/2021 އިބްރާހީމް އަޝްރަފް، ވަގުތީއުފާ، ކ. ގުރައިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-17 92/VTR/2021 އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ އާއި އިތުރު 13 މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 146/VTR/2021 ޒަމީލާ މަޙްމޫދު، އަލިވާގެ، ފ. ދަރަނބޫދޫ ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-02 216/VTR/2021 ލަތީފާ އިބްރާހީމް، ވެހި، ލ. ކަޅައިދޫ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-10-11 14/VTR/2022 ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-31 101/VTR/2021 އަންވަރު ޙުސައިން އަދި އިތުރު 12 ފަރާތެއް ކެޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-05 217/VTR/2021 ޙުސައިން ސަޢީދު، މއ. މަދޮށިގެ، މާލެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 217/VTR/2021 ޙުސައިން ސަޢީދު، މއ. މަދޮށިގެ، މާލެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 92/VTR/2021 އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ އާއި އިތުރު 13 މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 167/VTR/2021 އިބްރާހީމް އަޝްރަފް، ވަގުތީއުފާ، ކ. ގުރައިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-01 32/VTR/2021 އިބްރާހިމް ނިޔާޒު، ހ. ޝާޒް، މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-27 153/VTR/2020 ޢަބްދުލްމަންނާނު މުޙައްމަދު، މަތަރެސްމާގެ، ނ. ހޮޅުދޫ ކޭކޭ ކްރޫޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-17 232/VTR/2020 ރިސްޒާޑް ލުރެންސް މަޖޫސްކީ (ސްޕެއިންގެ ރައްޔިތެއް) ސަން ސިޔާމް ރިސޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-19 96/VTR/2020 ޖެނީހު ރަޝީދު، ކްރިއޭޝަން ، ސ. ހިތަދޫ ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-19 51/VTR/2022 އާމިނަތު ނަހުޒާ / ވ. ނަފްހާމަންޒިލް/ މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނުބެލޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-21 239/VTR/2021 ހަސަން މުހައްމަދު، މަޑުފެހިގެ، ގދ. ތިނަދޫ ރޮކްސީ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-16 49/VTR/2022 ޒަރީނާ ޢަލީ، ފްރީޑަމް / ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ނުބެލޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-12 254/VTR/2020 މޫސާ ޞިއްދީޤު، ނޫރާނީވިލާ، ސ. ހުޅުދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-05-12 61/VTR/2020 އާމިނަތު މަމްޝޫޤާ، ތަނޑިރަތްމާގެ، ސ.ހުޅުދޫ ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސް އިންކް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-28 75/VTR/2021 މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-28 74/VTR/2021 މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، ކ.މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-28 73/VTR/2021 މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، ކ.މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-28 72/VTR/2021 މުޙައްމަދު އިޔާޟް، ހ. ލަކީ، ކ.މާލެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-08 74/VTR/2022 މުޙައްމަދު ހައިޝަމް، ފެހިއާބާދު، ކ. ހިންމަފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-27 225/VTR/2021 ޢިއްޒަތު ޙަސަން، މަތިހާ، އއ. މަތިވެރި ނިކަ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-27 28/VTR/2022 ޝަކީލް އަޙްމަދު ޚާން، އިންޑިއާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-19 179/VTR/2020 ޕްރަސަންތާ ޕްރިމަލާލް ކަލުއައްޗީ ކަލުއައްޗީ އަރަޗިލަގެ، ސްރީލަންކާ އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-19 255/VTR/2021 އާމިނަތު ނަފުޙާ، ބަހާރުގެ، ށ. މިލަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
63/VTR/2022 އަޙްމަދު ރަމީޒު، މީނާޒް، ބ. ހިތާދޫ މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-18 236/VTR/2021 ޢަލީ ޝަރީފް، ދިލްބަހާރުގެ، ށ. ބިލެތްފަހި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-07 218/VTR/2021 ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ހ. ފިޔާމާގެ، ކ. މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-08 215/VTR/2021 ޝުޖާޢު ޢަލީ، ހުދުއަސުރުމާގެ، ތ. ގާދިއްފުށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-08 124/VTR/2021 ރިކާޑޯ ރިޒޮލި، އިޓަލީ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-13 249/VTR/2021 އަޙްމަދު ޝާކިރު، އަލިވާގެ، މ. މުލައް ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-04-05 282/VTR/2021 ޢަބްދުލްޙަސީބު އިސްމާޢީލް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7505، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ބާތިލު އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-27 184/VTR/2020 އޯޑްރާ ރޯހިނީ އަރުލް، މެލޭޝިއާ ޑްރީމް އައިލެންޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 2 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-27 74/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޒަޔާން އަބްދުﷲ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 165-1-01 މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2020-12-31 210/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ މާހިރު، ނީލޯފަރު، ރ. މާކުރަތު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-21 142/VTR/2020 ސާދިޔާ އިބްރާހީމް، ހ. އޯލްވޭޒްހެޕީހައުސް، މާލެ ޔޯމަން އެޖެންސީ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-08 66/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޠާހިރު، ނިޔަމި، ތ. ގުރައިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-09 40/VTR/2020 މުޙައްމަދު ސަނާޙް، ލައިޓްކޯނަރ، ނ. މާޅެންދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-28 30/VTR/2020 އާމިނަތު ޝެހެނާޒްއާއި އިތުރު 8 މީހުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-21 1/VTR/2020 ޢަބްދުލް ޤާދިރު ޙުސައިން، ސަތަރުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
229/VTR/2021 އަޙްމަދު ރިފާޒް، މާގިރި، ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސްތުލް އިފްތިތާޙް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 91/VTR/2021 އަޙްމަދު ނަޖީބް އާއި އިތުރު 5 ފަރާތެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-15 56/VTR/2021 މުޞްޠަފާ ސަލީމް ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 4287. މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-22 199/VTR/2021 ޙަސަން ސަޢީދު، ވިންޓަރހައުސް، ސ. ފޭދޫ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
4/VTR/2021 އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ. މިލަދޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 270/VTR/2021 އާމިނަތު ނާޝިދާ، އަނޯނާގެ، ނ.މިލަދޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-25 67/VTR/2021 ޖޯން ޑުންޗަން ޑޯވާޑް، ޔޫ.އެސް.އޭ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއަރވޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-01 135/VTR/2021 ޙުސައިން ނާހިދު، ސީވިޑް، ށ. ކޮމަންޑޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-03 178/VTR/2021 މުޖުތަބާ ޢަބްދުލްމާޖިދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ދރ 2081 ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-03 172/VTR/2021 މުޙައްމަދު އަރީމް ޢަލީ، ދޭލިޔާގެ، ސ. ފޭދޫ ޒޯއާރޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2023-07-23 23/VTR/2022 އަބުލް އެޙްތިޝާމް ޢަބްދުލް މުހައިމިން، ބަންގްލަދޭޝް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-03 5/VTR/2021 އިބްރާހިމް ޒުހައިދު, ޚޫރްޝީދުއާބާދު، މ. ނަލާފުށި ފެންޓަސީ ވޯލްޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-06 1/VTR/2021 ބާނާޑް ކޮލަމްބާ ފަރނާންޑެޒް، ސިންގަޕޯރ އެމް. އެފް. އޭ. އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-07 252/VTR/2021 ޢަބްދުލްވާޙިދު ސުލައިމާން، ފީރޯޒްވާދީ، ފ. ދަރަނބޫދޫ އޭ.ބީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-11-07 12/VTR/2022 ލަޠީފާ މުޙައްމަދު، ޕެންޒީވިލާ، ސ. ހިތަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-09 20/VTR/2022 ޝަބީނާ ޢިބްރާހީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 9307، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިޖުރާއީގޮތުން ނުބެލޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-03-08 18/VTR/2021 ޚަދީޖާ ޢަބްދުﷲ، ވ. ރިއޯ، މާލެ ފޯރޓްސަން ޝޭޑްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-17 122/VTR/2021 ޙަސަން ރަޝީދު، ރެޑްސްޓޯން، ކ. މާލެ ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 14/VTR/2022 ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-28 130/VTR/2021 ޓްރިމަން އަލްބާން ޕެރޭރާ،  ސްރީލަންކާ      އެޗް 2 އޭ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-26 262/VTR/2021 އަޙްމަދު ޔޫސުފް، ނޫކޮކާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-17 45/VTR/2021 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 6158، މާލެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
8/VTR/2021 ޝަހާ މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ނިއުވޭ، ގދ. ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-17 188/VTR/2021 މުބާރަކް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ތުތިޔާގެ، ލ. ފޮނަދޫ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕީއެލްސީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-17 44/VTR/2021 ރިފާ ޚަލީލު، ރަންހިރި، ގއ. ކޮލަމާފުށި އަވަސް އޮންލައިން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-17 31/VTR/2021 މުސްލިމް ޒުޙުރީ، ފެހިވިނަ، ގދ. ރަތަފަންދޫ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-21 276/VTR/2021 މުޙައްމަދު ފިރުޝާން، ތުނޑި. ކުދިރަތްމާގެ، ލ. ގަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-12 240/VTR/2021 ވަފިއްޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މުކުރިމަގު. ނޫވިލާގެ، ލ. ގަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-02 269/VTR/2021 ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ / ކ. މާލެ ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-06 173/VTR/2020 މުޙައްމަދު ރިޝްވާން ޙުސައިން، މޯނިންގް ވިލެޖް، ސ. ހިތަދޫ އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-27 116/VTR/2021 މުޙައްމަދު އައިމަން، ވާރުގެ، ސ. ފޭދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-15 219/VTR/2021 އިލްހާމް މުޙައްމަދު، ރޯޒް، ތ. ގާދިއްފުށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-20 176/VTR/2021 ޝިހާން އަޙްމަދު، ރާސްތާ، ހދ. ކުމުންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-05 182/VTR/2021 ޢައިޝަތު ޢަލީ، މއ. ފޯޗިއުން، މާލެ ސަންރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-15 181/VTR/2021 ފާޠިމަތު އިފާޝާ، ގ. ވެނީޒިޔާ، މާލެ ކޮރަލް އައިލަންޑް ރިސޯޓްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-16 94/VTR/2021 އަޙްމަދު މުޖުތަބާ، އަލިގާ، ލ. ދަނބިދޫ ޓްރިޕް ކޮންސެޕްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-30 110/VTR/2021 ސިނާދު މުޙައްމަދު ދީދީ، އިވްނިންގހައުސް، ގދ. ފިޔޯރީ ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-02 107/VTR/2021 އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ، މައިޒާންދޮށުގެ، ރ. ރަސްގަތީމު މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-18 84/VTR/2021  މަރްޔަމް ޝަރާ، ތްރީސްޓަރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އޮއިލްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-23 133/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޔާސިރު، މަނަސް، ހއ. އުތީމު     އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-01 32/VTR/2021 އިބްރާހިމް ނިޔާޒު، ހ. ޝާޒް، މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-15 255/VTR/2020 ޙަސަން މުއުމިން، ސައުތްކްރޯސް، ސ. ހިތަދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-19 269/VTR/2020 ޙުޞައިން ޝާން، ފުންވިލު، ހއ. އިހަވަނދޫ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-27 54/VTR/2020 ޢަފީފް ޙަސަން، އާގެ، ގދ. މަޑަވެލި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދަޢުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-17 17/VTR/2020 ޙުސައިން ހާނީ، ޝެހެނާޒް، ކ. ތުލުސްދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-27 209/VTR/2019 ޢަލީ ސަޢީދު، ވެލިދޫގެ، ސ.ފޭދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-25 278/VTR/2021 އާމިނަތު އަފްރާ އާދަމް އިބްރާހީމް، ޗާނދަނީގެ، ތ. ވިލުފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-27 195/VTR/2020 މުޙައްމަދު ފަޔާޟް، ފުނާޑު. މަލަސް، ޏ. ފުވައްމުލައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-19 269/VTR/2020 ޙުޞައިން ޝާން، ފުންވިލު، ހއ. އިހަވަނދޫ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮންޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-20 176/VTR/2021 ޝިހާން އަޙްމަދު، ރާސްތާ، ހދ. ކުމުންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-23 133/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޔާސިރު، މަނަސް، ހއ. އުތީމު     އޯލް އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-30 110/VTR/2021 ސިނާދު މުޙައްމަދު ދީދީ، އިވްނިންގހައުސް، ގދ. ފިޔޯރީ ނައިޑް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-27 116/VTR/2021 މުޙައްމަދު އައިމަން، ވާރުގެ، ސ. ފޭދޫ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-18 84/VTR/2021  މަރްޔަމް ޝަރާ، ތްރީސްޓަރ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އޮއިލްބިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-01 32/VTR/2021 އިބްރާހިމް ނިޔާޒު، ހ. ޝާޒް، މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-02-02 107/VTR/2021 އަޙްމަދު އަޙްސަން މޫސާ، މައިޒާންދޮށުގެ، ރ. ރަސްގަތީމު މާލާ ހައި ރައިޒިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-08-08 09/VTR/2022 އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ، ޕިލިޕީންސް އެސްޖޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-25 258/VTR/2021 މުޙައްމަދު މައުޖޫދު، ސަޢީދާމަންޒިލް، ރ. މަޑުއްވަރި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން އިޖުރާއީގޮތުން ނުބެލޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-08 180/VTR/2021 މުޙައްމަދު މުއާޛު، ދިލްޝާދުގެ، ށ. ފޭދޫ ސްކައި އެންޑް ސޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-09-15 263/VTR/2021 ޙައްވާ ސަނާ، މ. ރިވެލިގެ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-05 182/VTR/2021 ޢައިޝަތު ޢަލީ، މއ. ފޯޗިއުން، މާލެ ސަންރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-06 173/VTR/2020 މުޙައްމަދު ރިޝްވާން ޙުސައިން، މޯނިންގް ވިލެޖް، ސ. ހިތަދޫ އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-30 126/VTR/2020 ފާޠިމަތު ޒަޢީމާ، މ. މަގުމަތީގެ، މާލެ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-13 229/VTR/2020 ސަޢީދު ޙަސަން، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5554، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-28 183/VTR/2020 އަޙްމަދު ފަރުހާން،ލ.ފޮނަދޫ، ޖަބުރޯލުގަސްދޮށުގެ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-25 176/VTR/2020 މަރްޔަމް މޫސާ، ހ. ފިލިކުރިގެ، މާލެ އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 161/VTR/2020 ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް، ސީވީޑް، ކ.ގުރައިދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-21 64/VTR/2020 އަޝޯކްކުމާރު ޖެގަނަޔަގަމް / ސްރީލަންކާ އައިލެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ސަރވިސަސް އެންޑް ސަޕްލައިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-22 100/VTR/2020 އިސްމާޢީލް ރަޝީދު، ހަވޭލި، ބ. ތުޅާދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-27 132/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޖިނާޙް މަންޞޫރް، ވާދީރޯސް، ގދ. ފިޔޯރީ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-30 219/VTR/2020 އިބްރާހީމް ޝަރީފް، ގުލްޗަންޕާމާގެ، ވ. ފުލިދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-30 157/VTR/2020 މުއްޠަލިބް ޢަލީ، އަބަދަށްހިޔާ، ކ. ގުރައިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-12 240/VTR/2021 ވަފިއްޔާ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މުކުރިމަގު. ނޫވިލާގެ، ލ. ގަން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-01-11 268/VTR/2019 ޙައްވާ ޒާހިރާ، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13712، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-29 261/VTR/2020 އަޙްމަދު ޝިފާޒް، ދުންތަރި، ބ. އޭދަފުށި ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-29 237/VTR/2020 އައްޔޫބް ޢަލީ، ގ. ކޯޅި، ކ. މާލެ ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-23 114/VTR/2020 އަޙްމަދު ޞަލާޙް،ސޭޑީގެ، ނ. މާޅެންދޫ/ މުއްރަތު އާދަމް، ބީޗްރޯޑްގެ، ލ. މާވަށް / ޢަބްދުﷲ އަފީފް، ފިނިފެންވިލާ، އދ. އޮމަދޫ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-15 191/VTR/2020 ފިރާޝާ ޢަލީ، އެދުރުގެ، ގއ. ވިލިނގިލި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ އަނބުރާ ގެންދިޔަ އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-20 265/VTR/2021 އާދަމް ޢާޝިދު، ބާޒް / ހއ. ކެލާ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
210/VTR/2021 ނާހިދާ ޢަބްދުލްޤައްފާރު، މ. ދޮރަންގަލި، މާލެ އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-22 183/VTR/2021 މުޙައްމަދު ފަޟީލް، ކަފުރުތޮޅިމާގެ، ސ. މަރަދޫފޭދޫ އެމްފާ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 239/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ ޢިޔާޒު،އަތަ، ޅ. ނައިފަރު އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-19 129/VTR/2021 އަޙްމަދު ޖައިލަމް، ވައިމަތީގެ، ތ. ތިމަރަފުށި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
155/VTR/2021 އަޙްމަދު ޝަހީމް، ހަދުވަރީގެ، ފ. ބިލެތްދޫ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-26 36/VTR/2021 ޝިމާން ޙަސަން، ނަރުގިސްވިލާ، ސ.މީދޫ އަވޭ ހޮޓެލްސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-30 274/VTR/2021 މޫސާ ރަމީޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5881، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-06-30 273/VTR/2021 ޙަސަން ޚަލީލް، ހ. ލޮބީ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
255/VTR/2021 އާމިނަތު ނަފުޙާ، ބަހާރުގެ، ށ. މިލަންދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-22 252/VTR/2020 މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ޚަލީލް، ސެންޓަރުއާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި ޕްރިސްޓައިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
180/VTR/2021 މުޙައްމަދު މުއާޛު، ދިލްޝާދުގެ، ށ. ފޭދޫ ސްކައި އެންޑް ސޭންޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2022-07-19 172/VTR/2020 ޙަސަން ޙަނީފް، ދޮންލުބޯގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
254/VTR/2021 މުޙައްމަދު އަޝްރަފް އަލީ، މަޑަވެލިގެ، ހދ. ކުމުންދޫ ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 210/VTR/2021 ނާހިދާ ޢަބްދުލްޤައްފާރު، މ. ދޮރަންގަލި، މާލެ އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
1969-12-31 23/VTR/2021 ރޮޒާލީ ޕެޓީނާ ކަޕާރާސް، ފިލިޕީސް ސީޑީއެލް އެޗްބީޓީ އޯޝަނިކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-07 162/VTR/2020 އަޙްމަދު މުޙައްމަދު، ނަސީބު، ށ. ފުނަދޫ ޗަމްޕަލާރސް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-13 251/VTR/2021 އަޙްމަދު ފައިޞަލް، މ. ފަހިފަރު، މާލެ ލިންކްސް އައި އިންކޯޕަރޭޓެޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-13 246/VTR/2021 ފާތިމަތު ލިއުޝާ، ގ. ނިލީނާ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-19 193/VTR/2020 އަޙްމަދު ސަމީޢު، ސާހިލް، ސ. ހުޅުދޫ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 99/VTR/2020 ޙަނީފް މޫސާ، ފެންފިޔާޒްގެ، އދ. ބޮޑުފުޅަދޫ ޙުސައިން އިސްމާޢީލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-10 29/VTR/2020 ސާޖިދު ޢަބްދުއްސައްތާރު، މާލެގަން. ކަބިލިފީށި، ޏ. ފުވައްމުލައް މޯލްޑިވިއަން ހޮލިޑޭ ވިލެޖަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-12 109/VTR/2021 މަރްޔަމް ދީނާ ޞާލިޙު، މައިޒާން، ޏ. ފުވައްމުލައް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-12 88/VTR/2021 އިބްރާހީމް މައުޖޫދު ޙަސަން، ލަކީސަން، ގއ. ކޮނޑޭ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-12 212/VTR/2021 މުޙައްމަދު ފިކުރީ، އަބުހަރީގެ، ދ. މާއެނބޫދޫ އިތާފުށި އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-08 256/VTR/2020 އިބްރާހީމް ސަޢީދު، މިރާޒް، ސ. މީދޫ ލިންކް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-08 230/VTR/2020 ޞަލާޙް ވަޙީދު، އައްސޭރި، ށ. މަރޮށި އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-12-02 71/VTR/2021 ސަޢުދޫން އަބޫބަކުރު، ގ. ދިލްފިޒާގެ، ކ. މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-19 166/VTR/2021 އަޙްމަދު ޙަސްނައިނު, ސުނޯވިލާ, ލ. ކަލައިދޫ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-11 186/VTR/2021 އެމް.އެޗް.ޕީ.އޭ އެލް.އެލް.ޕީ   ނާމިޔާ ނާޞިރު، މ. ސަބްރާތު، މާލެ   ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-29 73/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޝަފީއު ، މާފެހި  ކ. ކާށިދޫ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޖޭޝަން ޕލކ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 83/VTR/2020 އިބްރާހީމް ޢަތީފް ، ކެނެރީގެ ށ.ބިލެތްފަހި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-10 16/VTR/2021 ފާޠިމަތު ރަޒާނާ އާއި އިތުރު 11 ފަރާތެއް ގަލޮޅު  ސްކޫލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
160/VTR/2020 ޢަލީ ނަޖީބު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 121-2-05، މާލެ ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-16 127/VTR/2021 ޢަލީ ނާޞިރު، ސޯސަންގެ، ގއ. ވިލިނގިލި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-20 216/VTR/2020 ޙަޞަން ހަލީމް، މ. ސީޑް، ކ. މާލެ ލައިފް ސަޕޯރޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-04 141/VTR/2019 އަޙްމަދު މާހިރު، ޕިޔާނާގެ، ސ. ހިތަދޫ އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-15 5/VTR/2020 ޙުސައިން ޙަލީމް، ލ. ގަން، މަތިމަރަދޫ. ހަނދުވަރުދޭގެ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-10 104/VTR/2020 ސާމީ އައިގެޓްޓީ، އިޓަލީ ބައްޔޯނި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-07 243/VTR/2019 އަޙްމަދު ފަތުޙީ، ބްލޫރެސްޓް / ލ. އިސްދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-06 156/VTR/2019 އާދަމް ޢަބްދުﷲ،   ޒުވާރިމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-22 140/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ ފަހްމީ، ދިގުވާނޑު. ޢަންބަރީ، ޏ. ފުވައްމުލައް           ސީ.ޑީ.އެމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-29 20/VTR/2021 ކެދެރް ކަދަރް މޮލައިދިން، އިންޑިއާ ކެދެރް ކަދަރް މޮލައިދިން، އިންޑިއާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-05 52/VTR/2021 ޞަފްވާނާ މުޙައްމަދު، މާތޮޑާއަވަށް.ބިނާ، ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮންޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-09 107/VTR/2020 އިވޯން ގެހްރމަން، ޖަރުމަނު ދަ ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-28 251/VTR/2020 އަޙްމަދު މިހާދު، މއ. ރަންމަތީގެ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-21 202/VTR/2020 އަޙްމަދު ނަޖާޙް ރަފީޤް، ހުސްނުހީނާގެ، ގއ. ވިލިގިނލި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-06 226/VTR/2020 އާމިނަތު ނަފްޙާ، އިހާ، ރ. ހުޅުއްފާރު ހެވީ ލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-16 267/VTR/2020 ޔޫސުފް މޫސާ، ދޭދަރުގެ، ބ. އޭދަފުށި ޔޫޓޯޕިއާ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-09 253/VTR/2020 މަރްޔަމް މަޢީޝާ މޫސާ، މަޑުފެހިގެ، މާލެ ސައިރިކްސް ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-14 244/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ފިނިހިޔާގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ އެސް.ޖޭ.ޓްރޭޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-22 258/VTR/2020 ޙަސަން މުފީދު، ފިލިގަސްދޮށުގެ، ތ. ބުރުނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-17 233/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޔާފިސް، މުޝްތަރީގެ، ސ. ފޭދޫ ޕްލެޓިނަމް ކެޕިޓަލް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
42/VTR/2020 ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް ( ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ 1-1-އޭ / މާލެ) ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-04 228/VTR/2020 ނިއުޝާދު ޢަލީ، ހ. ހަވޭލި، މާލެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-04 227/VTR/2020 އަޝްރަފު މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-16 209/VTR/2020 މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ނެކްސާ ކޮންޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-11 145/VTR/2020 އަޙްމަދު ނަޖާޙް ރަފީޤް، ހުސްނުހީނާގެ، ހއ. ވިލިގިނލި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-26 238/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ހިކަރި، ސ. ހިތަދޫ މައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލުބާން) ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-29 248/VTR/2020 އަބްދުއްރަޙްމާން މޫސާ، ހއ. އުލިގަން، ވައިކަރަދޫގެ ބްލެކް ހޯކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-09 260/VTR/2020 މުޙައްމަދު މުރުސިދު، އައްސޭރި، ށ. ފޯކައިދޫ މެގްނެޓްރޯން މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-30 167/VTR/2020 ޢަބްދުލް ފައްތާޙް ޢަބްދުލް ވައްޙާބް، ކިންކިރިމާގެ، މ. މުލި ވިންގް ސަރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-08 49/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޙިލްމީ، ފެއަރލީ، ގދ. ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-08 200/VTR/2020 ވަސީމް ދޮންތުއްތު ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-22 204/VTR/2020 ހުސައިން ޒަކީ، ނަޔާމަންޒިލް، ދ. މީދޫ ރީޖަނަލް އެއާރޕޯރޓްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-20 236/VTR/2020 ޖަވާދު ޢަލީ، އާބާދު، ގއ. މާމެންދޫ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-07 203/VTR/2020 އިބްރާހީމް މުނައްވަރު، ރަންދުނި، މ. ކޮޅުފުށި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-30 47/VTR/2020 އަޙްމަދު ޝާމް، ފްރެސްކޯ، ކ. ކާށިދޫ ޑޯލްފިން ބޭސް ނެކްސްޖެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 215/VTR/2020 މުނާ މުޙައްމަދު، މ. ބަބުނަ، މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-29 89/VTR/2020 ނަވާޒު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ފަސްދޯދި، ބ.ތުޅާދޫ ރެފްކޫލް ޓްރެވެލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-21 174/VTR/2020 އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް، ކަށިމާގެ، ހދ. ކުރިނބި މާރސްލިއާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
198/VTR/2020 ޢަބްދުލްޢަނީ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މަދީނާ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-16 214/VTR/2020 ޢާޞިމާ އިބްރާހީމް، ބްރޫމް، ގދ.ތިނަދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-04 100/VTR/2019 މޫސާ އިބްރާހީމް، ދިލްކަޝްގެ، ލ. ކަލައިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-14 86/VTR/2020 ޢާއިޝަތު ޢަލީ، މ.ވާރޭވިލާ،ކ.މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-06 212/VTR/2020 ޢަލީ ފަހްޒާން، ބުލާސަމްއާގެ، މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-20 53/VTR/2020 އިސްމާޢީލް ނާތިޤު، މ. ސައިލާ، މާލެ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-14 87/VTR/2020 މުޙައްމަދު ނިޡާމް، މ.މޮޑަންކޮމެޓް، މާލެ ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-03 180/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޢާމިރު، ނޫރީގެ، ނ. މާފަރު ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-30 19/VTR/2020 ޢަބްދުލްޙައްނާން އާދަމް، ދޯދި، ގދ. ހޯޑެއްދޫ ޓްރާންސްފިއުލް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-20 208/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޙަސަން،  ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 12615، މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 102/VTR/2020 މުޖީބު އަންވަރު، ކޯޒީވިލާ، ގއ.ވިލިނގިލި މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 101/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ އަބޫބަކުރު، އައިލަ، ނ.މަނަދޫ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-25 113/VTR/2020 ޤާސިމް މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 4895، މާލެ ރެޕިޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-22 68/VTR/2020 އައިމަން މުޙައްމަދު، ހީނާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-05 75/VTR/2020 މުޙައްމަދު އަންސާމް، ކާނިމާގެ، ބ. ތުޅާދޫ ސޮނޭވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 84/VTR/2020 އަޙްމަދު ނަޞްރު، އޯކިޑްވިލާ، ނ.މަނަދޫ މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-03 156/VTR/2020 ޙަބީބު މުހައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13160، މާލެ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-14 81/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ ޔާސިރު، ޑޭޒީމާގެ، ތ. މަޑިފުށި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-18 78/VTR/2020 ޢަލީ މުބީން، އާގަރާ، ގއ. ވިލިނގިލި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-18 63/VTR/2020 އަޙްމަދު އިބްރާހީމް، ވެނީލާގެ، ޅ.ހިންނަވަރު މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-24 123/VTR/2020 މުޙައްމަދު އަފީފު، މުކުރިމަގު.އިރުވާ، ލ.ގަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-19 88/VTR/2020 ފާޠިމަތު ސަނާ، ކަންމަތީގެ، މ. މުލައް ޒިއޯން ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 80/VTR/2020 އިބްރާހީމް މޫސާ،  ގްރީންސްޓރ ށ. ބިލެތްފަހި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-26 124/VTR/2020 މަރިޔަމް ރީޝާ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 14100 ކ.މާލެ ފެންޓަސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-15 127/VTR/2020 ޝިފާޒް ޢަލީ އާއި އިތުރު 7 މީހުން ނޭޝަނަލް އިންޓްގެރިޓީ ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-18 79/VTR/2020 އިސްޙާޤް އަޙްމަދު، ކޮއެލު، ރ. މީދޫ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-15 77/VTR/2020 އަފްޒަލް ރަޝީދު، މއ. ޕާރސީވިލާ، މާލެ ރެފްކޫލް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-30 120/VTR/2020 އަޙްމަދު ޔޫސުފް،  ނޫކޮކާގެ، ޅ. ހިންނަވަރު ޓްރީޓޮޕް ހެލްތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 150/VTR/2020 ޢަބްދުލްމާޖިދު އާދަމް، މަލާޒު، ކ. ތުލުސްދޫ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 149/VTR/2020 ޙުސައިން ޝިޔާމް، އެނިފް، ލ. ހިތަދޫ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 148/VTR/2020 އިބްރާހީމް ޝަރީފް، މުރިގު ސ. ހިތަދޫ ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-12 166/VTR/2020 އާދަމް ރަޝާދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8384، މާލެ ޗަންޕާ ބްރަދާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-20 67/VTR/2020 މުމްތާޒް އަބޫބަކުރު، އަސުރުމާހައުސް، މ. މަޑުއްވަރި ކޯލައިން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-12 165/VTR/2020 ޙަސަން ނަޞީރު، މޫނިމާގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-21 76/VTR/2020 ޢަލީ އަސްލަމް، ވިޔުޕާކް، ށ. ބިލެތްފަހި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-14 119/VTR/2020 އަޙްމަދު މުޢާޒު، މާރިޝް، ސ. ހިތަދޫ އަލި ބޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-26 152/VTR/2020 އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް މޫނިސް، މއ. ރިހިވިލާގެ، މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 151/VTR/2020 މުޙައްމަދު ފަރުޒާދު، މިސްކިތްމަގު. ސަނީލޮޖް، ޏ.ފުވައްމުލައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-05 103/VTR/2020 މާޖިދު އަޙްމަދު، މިސްކިތްމަގު. ބްލޫވިލާ، ޏ. ފުވައްމުލައް ބެގްލިއޯނީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 139/VTR/2020 މުޙައްމަދު ޙަމީދު، އަޅިވިލާގެ، ލ. ފޮނަދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 138/VTR/2020 އިބްރާހީމް ޢުމަރު، އަލްފާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-26 137/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު، ހިޔާވަހި، އއ. ރަސްދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-08 21/VTR/2020 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ފާޠިމަތު ސަންހާ، ފިނިހިޔާގެ، ލ. ފޮނަދޫ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-22 62/VTR/2020 މުޙައްމަދު އަލީ، ހިލިހިލާގެ، ތ. ތިމަރަފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-15 58/VTR/2020 ޢާތިކާ އިބްރާހީމް، އިސްތަފާގެ، އދ. މާމިގިލި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-20 72/VTR/2020 ޢަބްދުލްޙަންނާނު މުހައްމަދު، ލިތުއޭނިއާ، އދ. ދަނގެތި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-22 57/VTR/2020 އާމިނަތު ލުބްނާ، ހ. ބްލޫލޫން، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-28 24/VTR/2020 މުޙައްމަދު އަލްޠާފް، ގުލޭނޫރަންމާގެ، ސ. ފޭދޫ އިތާފުށި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-27 34/VTR/2020 އިބްރާހީމް ނިޝާމް، ހ. ގްރޭފައިޓް، މާލެ ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-13 271/VTR/2019 މުޙައްމަދު އަސްލަމް، ނެޝަނަލްހައުސް، ގދ. ގައްދޫ ގޯލޯ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-23 18/VTR/2020 އަޙްމަދު ޝާއިން، މއ. ޖޫޓްފްލާވަރ، މާލެ ސޮނީ ހާރޑްވެއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-06 13/VTR/2020 އިބްރާހިމް ރަޝީދު، ހ. ގްރީންހެވަން، މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-03 23/VTR/2020 ޢަލީ ސުލައިމާން، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 03-1-151، މާލެ އައިލެންޑް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-18 38/VTR/2020 ޢަލީ މުޙައްމަދު، ބަހާރުމާގެ، ނ. މާޅެންދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-15 36/VTR/2020 ޢަބްދުﷲ މުފީދު، ސްޓާރލައިޓް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-19 12/VTR/2020 ޙަސަން ފަތުޙީ، މޫންލައިޓް، ތ. އޮމަދޫ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-10-14 14/VTR/2020 ޙުސައިން ފަޟީލު، ގަހާދަށުގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ ޑެލްގްރޭންޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-09 31/VTR/2020 ލިބަރޓީ ހުފާނޯ ރަމިރޭޒް، ފިލިޕީންސް އެސް.ޕީ.އެޗް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-15 26/VTR/2020 ޝަހީމާ މުޙައްމަދު، ފިޒާ، ގދ. މަޑަވެލި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-11 274/VTR/2019 މުޙައްމަދު މާލިކު، ދޯޅަނބުގެ، ހއ. ކެލާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-11-15 11/VTR/2020 ޢަލީ ދާޢޫދު، ތުނޑި. ޔަމްމާ، ލ.ގަން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-10 286/VTR/2019 މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޣަނީ، ފެހިވިނަ، އއ. ރަސްދޫ ޙަސަން ޤާސިމް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-09 279/VTR/2019 ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް މޫސާ ކޮރެލް އައިލެންޑް ރިސޯޓްސްސް މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-29 275/VTR/2019 މަރްޔަމް ލީނާ، ހ. ދަންވަރުގެ، މާލެ މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-10 4/VTR/2020 އިބްރާހީމް ފަހީމް، ތިޔަރަމާގެ، އދ. މަހިބަދޫ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ. ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-28 262/VTR/2019 ޝުހައިލު އަޙްމަދު، ބޯށިމާގެ،  ބ. އޭދަފުށި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-11 284/VTR/2019 އާމިނަތު ޚާލިދު، ބޯގަންވިލާ، ދ. މީދޫ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން  ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-02 265/VTR/2019 ޝަހީދާ އިސްމާޢީލް، ކަރާމާގެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-25 256/VTR/2019 އިބްރާހީމް ޚަލީލު، އޯކިޑްމާގެ، އއ. ފެރިދޫ ފެސްދޫ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-04 296/VTR/2019 އެލްވިން އެސްކަންލަރ ސޮރިއްލާ، ފިލިޕީންސް ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެސޯޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-24 291/VTR/2019 މުޙައްމަދު ޙަމީދު، ބަގީޗާގެ، ގދ. މަޑަވެލި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-01 270/VTR/2019 މުޙައްމަދު ޔަމާއި، ގ. ނޫރަންފެހި، މާލެ ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-16 280/VTR/2019 އަޙްމަދު ޢަލީ، ފުނާޑް. ރިޔާޝް، ޏ. ފުވައްމުލައް އަޙްމަދު މަމްދޫހު (ޗޮޕް ރެސްޓޯރެންޓް) ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-05 267/VTR/2019 ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-26 248/VTR/2019 ނަސްރީނާ އިސްމާޢީލް، ގ. ތަބުރުގެ، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-31 229/VTR/2019 މުޙައްމަދު ޙާޝިރު، ވިންޑީރެސްޓް، ހއ. ބާރަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-21 204/VTR/2019 އާމިނަތު ޝީނީޒް، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 8291، މާލެ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-09 242/VTR/2019 ޢަލީ ޝަރީފު، މއ. ބިންކޮޅު، މާލެ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-28 253/VTR/2019 އިސްމާޢީލް އައިސަރު، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓްނަންބަރު 01-ޖީ-115، މާލެ ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-09 252/VTR/2019 މަރްޔަމް ޢަފީފާ ޢަފީފް، ނޫރާނީގެ، ސ. ފޭދޫ ޕާމް ބީޗް އައިލެންޑް ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-09 216/VTR/2019 މުޙައްމަދު ޢަލްތާފް އަޒްހީމް، ނޫރަލީވިލާ، ސ. ފޭދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-09 215/VTR/2019 ޢަލީ ޢާތިފް، ގްލޯމިން، ސ. ފޭދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-09 214/VTR/2019 ޢަލީ ޖަޒްލާން، ތެވެލި، ސ. މަރަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-12 240/VTR/2019 މުޙައްމަދު މާލިކު، މިސްކިތްމަގު. ސަޢުދީ، ޏ. ފުވައްމުލައް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-21 239/VTR/2019 އަޙްމަދު އަޙްސަން، ޖީނާ، ޅ. ނައިފަރު ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-24 192/VTR/2019 ޙުސެއިން ހައިޝަމް، ނޫބަހާރުގެ، ހދ. ވައިކަރަދޫ ސެންޗޫރިއޯން ޓްރާސްޕޯޓްސް ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-17 236/VTR/2019 ޢަލީ ފާރިސް، ހ. ސާޖް، މާލެ މީޑިއާ ރިންގް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-22 234/VTR/2019 މުޙައްމަދު ނަޞީރު، ވެށި، ސ. ހިތަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-18 230/VTR/2019 ޢަލީ ނަސީމް، މ. ހިތްވަރު، މާލެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-15 232/VTR/2019 އުޘްމާން ވަޙީދު، މުއައްލިމުގެ، ތ. ވިލުފުށި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-05 220/VTR/2019 މުޙައްމަދު އަކްރަމް އަޙްމަދު، ބިއުޓީ، އއ. ހިމަންދޫ ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮންމެޕީ ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-28 217/VTR/2019 މަލްދާ މާޖިދު، މާޖެހިގެ، ސ. ހުޅުދޫ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-09 211/VTR/2019 އަޝްރަފު ވަޙީދު،  ސީނުގެ، ގދ. ރަތަފަންދޫ އެބްސޮލިއުޓް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް އެޑްވާންސް ޕްރޮޓެކްޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-08-15 205/VTR/2019 ބަހްޖަތު ޢަބްދުޢަޒީޒު، ގ. ސިނަމާލެ 1 1104، މާލެ އެލް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-09 159/VTR/2019 އަޙްމަދު ޙަސަން، އަތަމާގެ، ލ. މިލަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-09 159/VTR/2019 އަޙްމަދު ޙަސަން، އަތަމާގެ، ލ. މިލަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-27 175/VTR/2019 އިބްރާހީމް ނަޞީރު، ބޯށިމާގެ، ލ. ކަލައިދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-18 177/VTR/2019 ކްލޯޑިއޯ ޒޮޓަރެލް، އިޓަލީ ޓެންސަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-16 188/VTR/2019 އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، މަޖީދީގެ، ސ.ހިތަދޫ ޓީ.އެމް.އޭ މެރިން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-14 145/VTR/2019 ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް، ކ.ކާށިދޫ ވައިޓް ސްޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
165/VTR/2019 ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު، ހަވީރީހިޔާ، ޅ. ނައިފަރު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
114/VTR/2019 މުޙައްމަދު ޝިނާޒް،ހޯދަޑު. ކުއެސްޓް، ޏ.ފުވައްމުލައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2019-08-01 167/VTR/2019 އަޙްމަދު މަޒާހިމް، ހަޒާރުމާގެ، ސ. ހުޅުދޫ ޓާލް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓް ޕވޓ ލޓޑ ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-08 139/VTR/2019 މުޙައްމަދު ސުޙައިލް، ސަމާހިޔާ، ރ.މާކުރަތު އެސް.ފީ.އެޗް. ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-09 160/VTR/2019 މުޙައްމަދު އަބޫބަކުރު، ކަޝްމީރުވާދީ، ނ. މިލަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-11 164/VTR/2019 ޢަރަފާތު މުޙައްމަދު، އަލިވާގެ، ޅ. ނައިފަރު ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-09-02 158/VTR/2019 ސިރުވާން މުޙައްމަދު، ގްރީންގެ، ގއ. ވިލިނގިލި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-07-08 140/VTR/2019 އަޙްމަދު ސުޖާއު، ރަނައުރާގެ، ށ.ފޭދޫ އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-01 143/VTR/2019 މޫސާ އަނީސް، ކެވެލި، ލ. ފޮނަދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-24 115/VTR/2019 އަޙްމަދު ޝާޒް، މ. ފެހިގިލި، މާލެ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-08 113/VTR/2019 އަޙްމަދު ނާފިޡު، މާޖެހިގެ، އދ. ހަންޏާމީދޫ ސެލްމިން އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-21 107/VTR/2019 މުޙައްމަދު އަޒްލީން، ބުލްބުލާގެ، ސ. ހުޅުދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
202/VTR/2019 އާމިނަތު އަރޫޝާ، މ. ލޭމްޕްސްއެއަރ، މާލެ ސަންރައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-04-20 98/VTR/2019 އިބްރާހީމް ޚަލީލު، ހ. ވަލަންޖު، މާލެ ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-11 102/VTR/2019 އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ. 5154، މާލެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-05-06 86/VTR/2019 ޙަސަން ޝިޔާމް، އިރުދޭމާގެ، ހއ.ހޯރަފުށި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-18 63/VTR/2019 ޙުސައިން މުފީދު، ކަރަންކާވާދީ، ސ. މީދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-03-29 70/VTR/2019 މުޙައްމަދު ޙަސަންދީދީ، ފިނިއައްސޭރި، ސ. ހިތަދޫ އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-25 37/VTR/2019 އަޙްމަދު ހާޝިމް، ޑިލައިޓްވިލާ، ހދ. ވައިކަރަދޫ ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-25 35/VTR/2019 ޢަބްދުއްޞަމަދު އަޙްމަދު، އަތިރީގެ، ފ. ނިލަންދޫ ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-02-23 23/VTR/2019 އަޙްމަދު ރަޝީދު، ސައިމާވިލާ، ރ. މަޑުއްވަރި ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
2021-06-10 22/VTR/2019 އަޙްމަދު ފަޔާޟް، ކެތީރޯޒް، ކ.މާފުށި މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޚުލާސާ ނިންމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް