128/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

128/VTR/2016

މުޙައްމަދު ރަޝީދު، ވ.ފަތްމުތީ، މާލެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕ.ލ.ކ

މުނާ