16/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

16/VTR/2016

އަޙްމަދު ފައިރޫޒް، މ.ނޯތުސީ، މާލެ

މޯލްޑިވްސް އިލެކްޓްރޯނިކް ސަރވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް