65/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

65/VTR/2016

ޙަމާމް މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 57-1-03، މާލެ

އުރީދޫ ޓެލެކޮމް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް