280/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

280/VTR/2019

އަޙްމަދު ޢަލީ، ފުނާޑް. ރިޔާޝް، ޏ. ފުވައްމުލައް

އަޙްމަދު މަމްދޫހު (ޗޮޕް ރެސްޓޯރެންޓް)

M2