223/VTR/2021

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

223/VTR/2021

ޑރ. އިބްރާހީމް ވައޭލް އަވާދް އެލްގެޒަރީ، މިޞްރު

ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް)

M4