36/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

36/VTR/2022

އަޝްފާ އާދަމް، މ. ރެސްޓިންގގާރޑްން، މާލެ

ޕީ.އެމް.އޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް   

M2