30/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

30/VTR/2016

ޤާސިމް މޫސާ، ބިގްފިޝް، ގދ.ތިނަދޫ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން (ދަޢުލަތް)