25/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

25/VTR/2016

ޘަމަރު ނަސީމު، ސ.ހިތަދޫ، ސަދާބަހާރު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދަޢުލަތް)