154/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

154/VTR/2016

ސްމިތޭޝް ޗެމްބަކަސަރީ، އިންޑިއާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް)