258/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

258/VTR/2022

ޢަބްދުﷲ މިޢުވާން ޝަރީފް، މއ. ބްލޫފްލާވަރ، މާލެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

M2