129/VTR/2021

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

129/VTR/2021

އަޙްމަދު ޖައިލަމް، ވައިމަތީގެ، ތ. ތިމަރަފުށި

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M1