267/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

267/VTR/2019

ޑރ. އަޙްމަދު ޢަދީލް ނަޞީރު، ފުއްޓަރުގެ، ސ. ހިތަދޫ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

M4