53/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

53/VTR/2016

އާމިނަތު ޝާދިޔާ، މ.ޕިސްތާގެ، މާލެ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ (ދަޢުލަތް)