125/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

125/VTR/2016

ޢަލީ ޞަފްވާން އިބްރާހީމް، ހޯދަޑު. ލިލެކްވިލާ، ޏ.ފުވައްމުލައް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދިވެހި ދައުލަތް)