58/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

58/VTR/2020

ޢާތިކާ އިބްރާހީމް، އިސްތަފާގެ، އދ. މާމިގިލި

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

M6