152/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

152/VTR/2020

އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް މޫނިސް، މއ. ރިހިވިލާގެ، މާލެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M6