171/VTR/2015

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

171/VTR/2015

ޒަރީނާ (މަރްޔަމް ޒާހިރާ)، ހ.އަރުމްލިލީ، ކ.މާލެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ