157/VTR/2015

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

157/VTR/2015

ޢަބްދުﷲ ރަމީޒު، ބަގީޗާގެ، ނ.މަނަދޫ

އައި އެންޑް ޓީ މެނޭޖްމަންޓަށް (ޗެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި)