40VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

40VTR/2022

އަޙްމަދު ޝިޔާޒް، ނިކޯސިއާ، ސ. ހިތަދޫ

ސީ.ޕީ.އާރް.ސީ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M6