168/VTR/2015

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

168/VTR/2015

ޝަޛީމް ވަޙީދު، އަމާޒު، ގއ.ނިލަންދޫ

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން