252/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

252/VTR/2020

މުޙައްމަދު ހައިޝަމް ޚަލީލް، ސެންޓަރުއާގެ، ގއ. ވިލިނގިލި

ޕްރިސްޓައިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ

M8