74/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

74/VTR/2016

ޙުސައިން ރަޝީދު، ވެސްޓްވުޑް، ގއ.ކޮލަމާފުށި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް)