53/VTR/2012

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

53/VTR/2012

ޙަސަން ޒަރީރު އިބްރާހީމް، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު ސީ-1-1 އޭ، ހުޅުމާލެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން