161/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

161/VTR/2016

އަޙްމަދު ނިޔާޒް، މއ.މަލިކުރުވާގެ، މާލެ

ސަންހައި މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް