141/VTR/2015

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

141/VTR/2015

އިސްމާޢީލް ޙިލްމީ، ގދ.ތިނަދޫ ހަލަވެލި

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް (ދައުލަތް