130/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

130/VTR/2016

އަޙްމަދު ސިނާން، މަތިހާ، ހދ.ނޭކުރެންދޫ

ފުށިފަރު އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް