87/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

87/VTR/2020

މުޙައްމަދު ނިޡާމް، މ.މޮޑަންކޮމެޓް، މާލެ

ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M5