208/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

208/VTR/2020

މުޙައްމަދު ޙަސަން،  ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 12615، މާލެ

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

M2