79/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

79/VTR/2016

މުޙައްމަދު މޫސާ، މުރެވި، ޅ.ނައިފަރު

ކޮރަލް ގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް