148/VTR/2015

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

148/VTR/2015

އަޙްމަދު މިޒުހަތު ނަޢީމް، ފަތިސް، ގދ.ތިނަދޫ

މާލޭ ސިޓީކައުންސިލްގެ އިދާރާ