69/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

69/VTR/2023

ޑރ. ހައްވާ ނީނާ ޢަލީ، މ. ހެސްޕްރެސް، މާލެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

M1