32/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

32/VTR/2022

އައިލެންޑަރސް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މިންހާ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ކުދިމާގެ، ތ. ދިޔަމިގިލި

M1