187/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

187/VTR/2020

އިބްރާހީމް ސާމިނު، ދިނަށަ، ގއ. ގެމަނަފުށި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

M6