120/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

120/VTR/2016

އަޙްމަދު އިޤްބާލް، އާޒާދީގެ، ޅ.ނައިފަރު

ބޮނަވެންޗަރ (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް