67/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

67/VTR/2022

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް ނަންބަރު 04-3-156

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް

M2