51/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

51/VTR/2016

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު،ގޯލްޑަންޕާލް، ޅ.ކުރެންދޫ

މީޑީއާ ފައުންޑޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް