85/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

85/VTR/2022

ޢަލީ އަޔާޒް، ވިކްޓަރީވިލާ، އދ. މަހިބަދޫ

ލިލީ ހޮޓެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M2