141/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

141/VTR/2016

ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު، ކެޔޮގަސްދޮށުގެ، ގއ.ކޮނޑޭ

މުޙައްމަދު ރާމިޒު، ލަކީސްޓްރިކް، ގދ.ތިނަދޫ