198/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

198/VTR/2016

ފަޠުޙުﷲ ޔާމީން ސަޢީދު ، ނިކަގަސްދޮށުގެ، ގދ.ނަޑެއްލާ

ޖާނަލިސްޓިކް މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް