140/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

140/VTR/2019

އަޙްމަދު ސުޖާއު، ރަނައުރާގެ، ށ.ފޭދޫ

އެސް.ޕީ.އެޗް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M4