104/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

104/VTR/2023

ޑރ. ޙައްވާ ނީނާ ޢަލީ، މ. ހެސްޕަރެސް، މާލެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ

M4