64/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

64/VTR/2016

އަޙްމަދު ޙައިދަރު އިބްރާހީމް، މ.މާމަހި، މާލެ.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ