14/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

14/VTR/2016

ޢަލީދީދީ، އިރަމާގެ، ސ.މީދޫ

ޔުނިވަރސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް