15/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

15/VTR/2016

ސަތީޝް މޫސާ، ވ.އަލްފްރެޝްކޯ، މާލެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)