91/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

91/VTR/2023

އަޙްމަދު ނަބީލް، ހަޑިކެޔޮގެ، ސ. ހިތަދޫ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

M1