17/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

17/VTR/2016

ޢަބްދުލްމުޙްސިން، ބަހާރުގެ، ހއ.ހޯރަފުށި

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް