150/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

150/VTR/2020

ޢަބްދުލްމާޖިދު އާދަމް، މަލާޒު، ކ. ތުލުސްދޫ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M3