221/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

221/VTR/2020

މުޙައްމަދު ޢާމިރު،ޅޮސްމާގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ               

ޖޭއޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް

M7