78/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

78/VTR/2016

މުޙައްމަދު ޒިޔާދު، ފުނަމާގެ، ތ.ވޭމަންޑޫ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)